’ Ør­nen’ fl øj ind i

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KULTFIGUR før­ste en­gel­ske ski­hop­per no­gen­sin­de til De Olym­pi­ske Le­ge i Cal­gary, Ca­na­da, i 1988, og han vak­te hur­tigt in­ter­es­se i he­le ver­den. Eng­læn­de­ren ka­ste­de sig med sit gu­lero­d­s­far­ve­de hår og over­skæg ud fra ski­hop­bak­ken med døds­foragt, men uden ru­ti­ne el­ler tek­nik, og det he­le rak­te til en sid­ste­plads ved vin­ter­le­ge­ne. Til gen­gæld fl øj han di­rek­te ind på før­ste­plad­sen på pu­bli­kums fa­vo­rit­ba­ro­me­ter. Snart blev det en­gel­ske ski- ikon og­så en be­rømt­hed på tv, og han op­t­rå­d­te i tal­ks­how over he­le ver­den – blandt an­det ’ The To­night Show’ midt un­der OL.

’ Ør­nens’ vej til det pre­sti­ge­ful­de OL lig­ne­de langt­fra al­le an­dre sport­s­u­dø­ve­res. Han vok­se­de op i ar­bej­der­kvar­te­ret Chel­ten­ham i det syd­ve­st­li­ge Eng­land. Moren ar­bej­de­de på en fa­brik for alu­mi­ni­ums­dø­re, og hans far og far­far ar­bej­de­de med gips.

I en al­der af 13 år spænd­te ’ Ed­die the Eag­le’ ski­e­ne på for før­ste gang på en skoleud­fl ugt til Ita­li­en. Si­den kom han på det bri­ti­ske lands­hold, men da den am­bi­tiø­se styrt­lø­ber ik­ke hav­de råd til lift kort, skift ede han skis­por og de­di­ke­re­de sig i ste- det til ski­hop. Og i som­me­ren 1986 – blot 18 må­ne­der før OL – skip­pe­de han sit gips­ar­bej­de. Sto­re hin­ke­sten Vej­en mod OL be­gynd­te helt fra bun­den. Uden pen­ge, træ­ner, ud­styr el­ler hold. Eng­land hav­de al­drig før haft en ski­hop­per med ved OL, så ’ Ør­nen’ måt­te selv fi nde vej­en til Cal­gary. Fast be­slut­tet på sin OL­mis­sion måt­te han blandt an­det ty til fø­de fun­det i skral­des­pan­de og over­nat­te i sin mors bil.

Mi­cha­el Edwards var den ene­ste en­gel­ske ski­hop­per, som vil­le til OL. Og­så af den grund så han del­ta­gel­sen som mu­lig. Han træ­ne­de i La­ke Pla­cid i New York, USA, og han måt­te lå­ne sig til ud­styr. Ski­støv­ler­ne var så sto­re, at han måt­te bru­ge seks par so­k­ker for at kun­ne pas­se dem.

Et af den den­gang 23- åri­ge eng­læn­ders stør­ste pro­ble­mer var, at han ve­je­de 82 ki­lo – ni ki­lo me­re end den næst­tun­ge­ste kon­kur­rent – så et vægt­tab var an­be­fa­let. Et an­det pro­blem var, at hans nær­sy­net­hed gjorde det nød­ven­digt med sto­re hin­ke­stens­bril­ler, som dug­ge­de, så han ik­ke kun­ne se.

Han re­præ­sen­te­re­de Eng­land ved VM i 1987, og 55. plad­sen ved den lej­lig­hed var ad­gangs­bil­let­ten til den olym­pi­ske ski­hop- kon­kur­ren­ce.

Mens pu­bli­kum ved OL ka­ste­de sin kær­lig­hed på den en­gel­ske ski­hop­per, var folk fra ski­hop­mil­jø­et knap så be­gej­stre­de. Pin­ligt be­rørt Der var al­tid en chan­ce for, at mit næ­ste hop vil­le bli­ve mit sid­ste. En stor chan­ce

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.