Fol­kets hjer­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

over eng­læn­de­rens dår­li­ge præ­sta­tio­ner stram­me­de de reg­ler­ne for OL- kva­li­fi ka­tion i kølvan­det på vin­ter­le­ge­ne i Cal­gary.

» De sag­de, jeg var ban­ge for høj­der. Men jeg la­ve­de 60 ski­hop om da­gen, og det er næp­pe no­get, no­gen, der er ban­ge for høj­der, vil­le gø­re, « lød det i 2007 fra ’ Ed­die the Eag­le’ til The Gu­ar­di­an. Men var han ban­ge for at sprin­ge? » Selv­føl­ge­lig var jeg det. Der var al­tid en chan­ce for, at mit næ­ste hop vil­le bli­ve mit sid­ste. En stor chan­ce, « lød det.

Han lod sig ik­ke slå ud, selv om han var ban­ge for at se ned ad ski­hop­bak­ken. Han sag­de selv, at OL vil­le bli­ve en suc­ces, hvis ba­re han var med, og hans be­un­dre­re ro­ste ham for at vi­se den san­de olym­pi­ske ånd som ama­tørat­let, der blot øn­sker at gø­re sit bed­ste uan­set vin­der­chan­cer.

Som for­man­den for Cal­garys vært­sko­mité, Frank King, sag­de det un­der af­slut­nings­ce­re­mo­ni­en:

» Ved dis­se le­ge har nog­le vun­det guld, an­dre har slå­et re­kor­der, og nog­le af jer er end­da ste­get op som en ørn. «

’ ED­DIE THE EAG­LE’

Det har i fl ere år væ­ret hen­sig­ten at fi lma­ti­se­re Mi­cha­el Edwards’ liv og kar­ri­e­re. Og nu er det en­de­lig lyk­ke­des. Fil­men ’ Ed­die The Eag­le’ ram­mer de dan­ske bi­o­gra­fer 31. marts, og den i dag 52- åri­ge en­gel­ske eks- ski­hop­per bli­ver udø­de­lig­gjort i skik­kel­se af Ta­ron Eger­ton. Hugh Ja­ck­man spil­ler den fi kti­ve træ­ner Bron­son Peary.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.