Ik­ke fle­re an­den­plad­ser!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EN­DE­LIG EN SEJR stuk­ket ale­ne af sted.

Her­ef­ter ar­bej­de­de de fi­re godt sam­men og øge­de for­sprin­get til for­føl­ger­grup­pen, hvor­ef­ter det stod klart, at sej­ren skul­le fin­des blandt de fi­re.

Det he­le slut­te­de med en spurt, og her kun­ne Pe­ter Sa­gan slip­pe sty­ret som den før­ste og la­de sig hyl­de som vin­der af det tak­ti­ske spil med sej­ren i den 78. ud­ga­ve af Gent- We­vel­gem. Et løb, som han og­så vandt i 2013. Sej­r­stør­ke Pe­ter Sa­gan kun­ne ef­ter gårs­da­gens løb til­fø­je den før­ste sejr til cv’et i 182 da­ge, ef­ter at han ik­ke har vun­det et løb si­den VM- sej­ren for Slovaki­et. Den 26- åri­ge cy­kel­ryt­ter har tid­li­ge­re vun­det fi­re eta­pe­sej­re i Tour de Fran­ce og fi­re eta­pe­sej­re i Vu­el­ta a Es­paña.

In­den lø­bet var al fo­kus på den vind, som var ble­vet vars­let. Sid­ste års ka­os­ud­ga­ve af se­mi­k­las­si­ke­ren bød nem­lig på et løb af di­men­sio­ner, som cy­kel­spor­ten al­drig har set ma­gen til. Ek­stre­me vej­r­for­hold i form af kraf­tig regn og blæst, der ka­ste­de ryt­ter­ne af ve­je­ne, står til­ba­ge som min­des­mær­ket over dem al­le fra sid­ste års løb, hvor kun 39 af 200 ryt­te­re fuld­før­te.

Helt så vold­somt blev det ik­ke for de man­ge men­ne­sker, som var mødt op for at føl­ge en­dagslø­bet, der kan af­slø­re, hvem som er i form til Flan­dern Rundt på søn­dag.

Til­sku­er­ne var ble­vet bedt om ik­ke at ta­ge ba­ga­ge, po­ser el­ler ta­sker med af no­gen art, for at gø­re sik­ker­heds­kon­trol­len så nem som mu­lig ef­ter de ny­li­ge ter­r­orak­tio­ner i Bruxelles. De fryg­te­li­ge be­gi­ven­he­der hav­de dog ik­ke skræmt folk væk fra til­sku­er­ræk­ker­ne ved bro­ste­ne­ne, og lø­bet blev gen­nem­ført i god ro og or­den. Dansk 10. plads Fle­re af de helt sto­re ryt­te­re kom imid­ler­tid ik­ke over mål­stre­gen. Først meld­te Ale­xan­der Kri­stoff af- bud grun­det syg­dom, og med godt 80 ki­lo­me­ter igen styr­te­de Jens De­bus­sche­re fra Lot­toNL, hvor­ef­ter han måt­te ud­gå fra lø­bet.

De fem dan­ske­re, Sø­ren Kragh An­der­sen, Mat­ti Bres­chel, Magnus Cort, Lars Bak og Mi­cha­el Mør­køv, var klar fra start i Bel­gi­en, og de tre sidst­nævn­te le­ve­re­de en god præ­sta­tion og sad med for­an ind­til de for før­ste gang af to ram­te den hår­de Kem­mel­berg- stig­ning med om­trent 70 ki­lo­me­ter igen. Mi­cha­el Mør­køv spi­ste dog sig selv og sad med i ho­ved­fel­tet helt til slut, ef­ter han hav­de le­ve­ret en ud­hol­den­heds­præ­sta­tion af de helt sto­re. Der­ved slut­te­de han som bed­ste dan­sker på 10. plad­sen.

Før se­ni­o­r­ryt­ter­ne tril­le­de ud på bro­ste­ne­ne, hav­de U23- ryt­ter­ne kørt lø­bet, og her var det med den størst mu­li­ge dan­ske suc­ces , ef­ter at 20- åri­ge Mads Pedersen vandt lø­bet, der by­der på i form af lan­ge stræk med kraf­tig mod­vind, hvil­ket gør det til et af de svæ­re­ste cy­kel­løb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.