Ca­stro pe­ger fi ngre ad Oba­ma

BT - - NYHEDER -

CU­BA Den tid­li­ge­re cu­ban­ske præ­si­dent Fi­del Ca­stro be­skyl­der den ame­ri­kan­ske præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, for at for­sø­ge at inds­mi­gre sig hos det cu­ban­ske folk un­der hans be­søg på Cu­ba for ny­lig. An­kla­ger­ne bli­ver man­dag frem­sat i en ar­ti­kel af Ca­stro, og som al­le stats­kon­trol­le­re­de me­di­er i Cu­ba har bragt.

Ca­stro be­skyl­der og­så den ame­ri­kan­ske præ­si­dent for un­der sit be­søg at ig­no­re­re alt, hvad det kom­mu­ni­sti­ske sty­re har gjort for lan­det.

Oba­mas be­søg var et for­søg på yder­li­ge­re forsoning mel­lem de to lan­de, som var fj en­der un­der Den Kol­de Krig.

Oba­ma sag­de i en ta­le til det cu­ban­ske folk, at det er på ti­de at læg­ge for­ti­den bag sig og gå frem­ti­den i mø­de » som ven­ner, na­bo­er og én sam­let fa­mi­lie. «

» Man må for­mode, at vi ( cu­ba­ner­ne, red.) var ved at få et hjer­te­stop, da vi lyt­te­de til dis­se ord, « skri­ver Ca­stro, og min­der cu­ba­ner­ne om USA’s man­ge for­søg på at væl­te den kom­mu­ni­sti­ske re­ge­ring på Cu­ba. Af­vi­ser hjælp Fi­del Ca­stro, som er 89 år gam­mel, af­vi­ser Oba­mas til­bud om at hjæl­pe det cu­ban­ske folk med pro­duk­tion af mad og ma­te­ri­el­le ting.

» Vi har ik­ke brug for no­get som helst fra im­pe­ri­et, « skri­ver Ca­stro.

Ca­stro lan­ge­de og­så ud eft er turi­stin­du­stri­en i Cu­ba, som er vok­set be- Vi har ik­ke brug for no­get som helst fra im­pe­ri­et trag­te­ligt, si­den USA og Cu­ba ind­led­te for­so­nin­gen i 2014.

Han skri­ver, at in­du­stri­en er do­mi­ne­ret af sto­re uden­land­ske virk­som­he­der, som ta­ger det for gi­vet, at de kan tje­ne mil­li­ar­der på Cu­ba.

Den tid­li­ge­re cu­ban­ske præ­si­dent kom til mag­ten un­der re­vo­lu­tio­nen i 1959, og le­de­de lan­det ind­til 2006, da han blev syg og over­lod mag­ten til sin yn­gre bror Raúl Ca­stro.

Han le­ver et liv væk fra off ent­lig­he­dens sø­ge­lys, men gi­ver af og til lyd fra sig i form af avis­ar­tik­ler, og han op­træ­der af og til på tv.

Oba­ma mød­tes ik­ke med den iko­ni­ske tid­li­ge­re le­der un­der sit tre da­ge lan­ge be­søg, og han nævn­te hel­ler ik­ke Fi­del Ca­stro i nog­le af si­ne off ent­li­ge ta­ler.

Det var det før­ste of­fi ci­el­le be­søg på Cu­ba af en sid­den­de ame­ri­kansk præ­si­dent i 88 år.

» Fi­del op­po­ne­rer først og frem­mest imod to­nen over­for Cu­ba i for­bin­del­se med, at USA nu vil til at løs­ne bån­de­ne. Her si­ger han: ’ Det går sgu fi nt nok’, « for­kla­rer Ni­els Lind­vig til BT.

Han me­ner, at Fi­del Ca­stro er ble­vet for­tør­net over at se sin vi­sion kri­ti­se­ret, og hans kri­tik skal der­for ses som en skær­pel­se af den po­in­te, som Fi­del Ca­stros bror, Raúl, kom med – nem­lig at USA, der kri­ti­se­rer Cu­ba for mang­len­de men­ne­ske­ret­tig­he­der, selv slås med man­ge in­den­rigs­po­li­ti­ske pro­ble­mer som for ek­sem­pel ad­gang til me­di­cin og ud­dan­nel­se og den ud­bred­te ad­gang til vå­ben.

» Jeg tror, den ene bror si­ger dét, den an­den ik­ke kan, « til­fø­jer han med hen­vis­ning til, at det ame­ri­kan­ske be­søg i høj grad var en hø­flig­heds­vi­sit.

» Cu­ba­ner­ne er og­så vant til, at Fi­del har si­ne klum­mer og kom­mer med si­ne pointer. Jeg tror ik­ke, der er no­gen, der har ondt over dét, han si­ger – hel­ler ik­ke i Was­hin­g­ton. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.