Tæsk og trus­ler er

BT - - NYHEDER -

AR­BEJDS­MIL­JØ so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann ( V) i maj - som op­følg­ning på mø­det i 2014.

» Det vig­tig­ste er at sør­ge for at me­d­ar­bej­der­ne ik­ke er ale­ne med far­li­ge pa­tien­ter og be­bo­e­re, og at de kan få lov at an­ven­de magt på bo­ste­der­ne, hvis be­bo­er­ne næg­ter at ta­ge de­res me­di­cin. Vi holdt og­så mø­de med Rigs­po­li­ti­et i 2014, og de lo­ve­de at duk­ke op, når der var ut­ryg­hed i et bo­sted for­di be­bo­er­ne var tru­en­de, el­ler der er narko­han­del li­ge uden­for, « si­ger Den­nis Kri­sten­sen.

FOA- rap­por­ten vi­ste at 67 pct. af me­d­ar­bej­der­ne hav­de op­le­vet at de selv el­ler en kol­le­ga hav­de rin­get til politiet in­den­for det sid­ste år, for­di en be­bo­er var vol­de­lig el­ler tru­en­de. Hver fem­te af dis­se har op­le­vet, at politiet ik­ke tog de­res hen­ven­del­se al­vor­ligt.

En an­den rap­port fra Kø­ben­havns kom­mu­ne i 2014 vi­ste des­u­den, at 34 pct. af be­bo­er­ne på de so­ci­alp­sy­ki­a­tri­ske bo­ste­der mis­bru­ger stof­fer el­ler al­ko­hol. Ca. 60 pct. af mis­bru­ger­ne ry­ger hash og drik­ker al­ko­hol, 30 pct. ta­ger ko­kain og spe­ed og ca. 15 pct. her­o­in og sove­me­di­cin.

» Det er ik­ke til at hol­de ud, at vi nu er i sam­me si­tu­a­tion igen. Et af pro­ble­mer­ne er jo og­så, at be­bo­er­ne på bo­ste­der frit kan for­la­de in­sti­tu­tio­nen og gå ud og hand­le, hvis de ik­ke er dømt til an­brin­gel­se. Des­u­den er der køk­kenk­ni­ve og o. l. i køk­ke­net, de kan få fat i. Man­ge ta­ger stof­fer, drik­ker og ry­ger hash, og fle­re og fle­re får dob­belt­di­ag­no­ser. Pa­tien­ter med psy­ki­a­tri­ske li­del­ser kom­bi­ne­ret med narko­mis­brug har så sto­re pro­ble­mer at de slet ik­ke bur­de væ­re der, hvor de er. Man har ned­lagt sen­ge på ho­spi­tals­af­de­lin­ger, for­di man ger­ne vil ud­slu­se fle­re i sam­fun­det. Men jeg tror, der er ned­lagt for man­ge. Og der er skå­ret så me­get ned, at nog­le af vo­res med­lem­mer fø­ler, at der bli­ver ud­skre­vet folk om fre­da­gen, som man ik­ke vil­le ha­ve ud­skre­vet på en hver­dag. Sim­pelt­hen for­di man vil skrue ned for blus­set i we­e­ken­den, hvor der er min­dre per­so­na­le, « si­ger Den­nis Kri­sten­sen. Kur­ser i selv­for­svar So­ci­al­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann sag­de i et in­ter­view i TV2 News, at hun og­så men­te, at me­d­ar­bej­der­ne ik­ke bur­de væ­re ale­ne med far­li­ge pa­tien­ter. Hvis det skal ta­ges al­vor­ligt, skal der fle­re res­sour­cer til om­rå­det, vur­de­rer Den­nis Kri­sten­sen.

» Ka­ren El­le­mann tog sa­gen al­vor­ligt og sig­na­le­re­de, at hun ger­ne vil se på, at man selv­føl­ge­lig ik­ke skal væ­re ale­ne når man ar­bej­der med far­li­ge per­so­ner. Det be­ty­der selv­føl­ge­lig, der skal fle­re pen­ge til psy­ki­a­tri­en. På min øn­ske­li­ste står kur­ser i selv­for­svar og fore­byg­gel­se af kon­flik­ter, ty­de­lig­gø­rel­se af hvor­når det er helt for­budt at la­ve ale­ne­ar­bej­de og kla­re snit­fla­der mel­lem hvad der hø­rer til på ho­spi­ta­ler­ne og ude i kom­mu­ner­ne. Og vi skal ik­ke pla­ce­re be­bo­er­ne, hvor der til­fæl­dig­vis er plads, men der hvor de hø­rer til og der, hvor der er et pas­sen­de sik­ker­heds­ni­veau, « si­ger Den­nis Kri­sten­sen. Pa­tien­ter med psy­ki­a­tri­ske li­del­ser kom­bi­ne­ret med narko­mis­brug har så sto­re pro­ble­mer at de slet ik­ke bur­de væ­re der, hvor de er

TIRS­DAG 29. MARTS 2016

67% af med­lem­mer­ne i un­der­sø­gel­sen sva­rer at de el­ler en kol­le­ga har rin­get til politiet in­den for det se­ne­ste år, for­di en bor­ger var vol­de­lig el­ler tru­en­de. Hver fem­te af dis­se har op­le­vet, at politiet ik­ke tog de­res hen­ven­del­se al­vor­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.