Nok se, men ik­ke ta­le

BT - - NYHEDER -

PENSIONISTLIV mu­ligt at få prin­sen til at sæt­te ord på, hvor­dan hans nye pen­sio­ni­st­til­væ­rel­se er.

På et styk­ke pa­pir, som Jydsk Væd­de­løbs­ba­nes me­d­ar­bej­der ud­le­ve­re­de til de frem­mød­te pres­se­folk, frem­gik det, at der godt måt­te ta­ges bil­le­der, » men in­gen di­a­log « med prins­ge­ma­len.

BT vil­le el­lers ger­ne ha­ve spurgt prins Hen­rik, hvor­dan li­vet som roy­al pen­sio­nist er, og hvor­dan han for­hol­der sig til kri­tik­ken af, at han fort­sat mod­ta­ger fuld apa­na­ge, men har skå­ret dra­stisk ned for de of­fi - ci­el­le for­plig­tel­ser si­den dron­ning Mar­gret­he i sin nytårs­ta­le an­non­ce­re­de hans pen­sion.

Som pen­sio­nist har prins Hen­rik ved fl ere lej­lig­he­der glim­ret ved sit fra­vær til of­fi ci­el­le ar­ran­ge­men­ter, hvor Dron­nin­gen i ste­det har væ­ret nødt til at ta­ge af­sted ale­ne. Senest valg­te prins Hen­rik at bli­ve væk, da Dron­nin­gen den 15. marts hav­de in­vi­te­ret kunst- og kul­tu­re­li­ten til stort hofb al på Chri­sti­ans­borg Slot.

Men da travlø­bet Prins Hen­riks Cup i går blev af­vik­let på Jydsk Væd­de­løbs­ba­ne i Aar­hus, der blot lig­ger nog­le hund­re­de me­ter fra Mar­se­lis­borg Slot, hvor re­gent­par­ret hol­der på­ske­fe­rie, var Prins­ge­ma­len, som har lagt navn til lø­bet, at fi nde på tri­bu­ner­ne.

Sam­men med si­ne to ten­nis­mak- ke­re Mogens Hansen og Knud Roding an­kom prins Hen­rik i en kro­ne­bil til væd­de­løbs­ba­nen, hvor han eft er en frokost skul­le over­ræk­ke præ­mi­er til vin­de­ren af travlø­bet .

At Prins­ge­ma­len ta­ger til et væd­de­løb, men bli­ver hjem­me, når Dron­nin­gen in­vi­te­rer til hofb al, vi­ser iføl­ge kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, at prins Hen­rik som pen­sio­nist har skabt en til­valgs­ord­ning, hvor han væl­ger kun at del­ta­ge i de ting, der in­ter­es­se­rer ham.

» Der er ik­ke no­gen rød tråd i, hvad han del­ta­ger i, og hvad han ik­ke del­ta­ger i. Det hand­ler om, hvad han har lyst til, ik­ke hvad han skal. Der- med sen­der han et sig­nal om, at han op­fat­ter sig selv som en pen­sio­nist, der kan gø­re, hvad han vil, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen. Fe­rie med ven­ner­ne Prins Hen­rik har dog ik­ke sid­det der­hjem­me, si­den han blev pen­sio­nist.

Eft er at ha­ve væ­ret ved sin hu­strus si­de til nytårs­t­afl et på Ama­li­en­borg Slot den 1. ja­nu­ar, har Prins Hen­rik brugt en stor del af sin tid på at rej­se.

Først var han på en kun­strej­se til Na­po­li i Ita­li­en. Si­den tog han på en fl ere uger lang rej­se til Egyp­ten, hvor han be­søg­te sin go­de ven, ho­te­le­je­ren Enan Ga­la­ly.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.