Le­ver hvert sit liv

BT - - NYHEDER -

SO­LIST Si­den prins Hen­rik ved ud­gan­gen af sid­ste år gik på pen­sion, har han sjæl­dent væ­ret ved dron­ning Mar­gret­hes si­de, når hun har pas­set si­ne of­fi ci­el­le plig­ter. Kon­ge­hu­s­eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen ser det som et re­sul­tat af, at Prins­ge­ma­len går si­ne eg­ne ve­je som pen­sio­nist.

» De le­ver hvert sit liv i for­hold til of­fi ci­el­le plig­ter og ar­ran­ge­men­ter. Dron­nin­gen har en ræk­ke re­præ­sen­ta­ti­ve op­ga­ver, som Prins­ge­ma­len ik­ke læn­ge­re del­ta­ger i, selv­om der er tra­di­tion for det, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, som ud­dy­ber:

» Det sen­der nog­le uhel­di­ge sig­na­ler, at han op­træ­der så me­get for sig selv. Hi­sto­risk har det væ­ret så­dan, at re­gen­tens æg­te­fæl­le har væ­ret ved re­gen­tens si­de til of­fi ci­el­le ar­ran­ge- men­ter, men det er Prins­ge­ma­len ik­ke læn­ge­re. Det sig­na­le­rer et brud med tra­di­tio­ner­ne, « si­ger han. Ven­ner­ne frem for Dron­nin­gen Da prins Hen­rik i går tog til travløb på Jydsk Væd­de­løbs­ba­ne i Aar­hus, hav­de han ik­ke ta­get sin hu­stru med. I ste­det var han i sel­skab med si­ne ten­nis­mak­ke­re Mogens Hansen og Knud Ro­di­ger samt en ræk­ke aar­hu­si­an­ske spid­ser - blandt an­det eje­ren af Dansk Su­per­mar­ked, Ka­rin Sal­ling og Mær­sk- ar­vin­gen Jo­han Pe­der­s­son Ug­g­la.

At Dron­nin­gen oft e må ta­ge ale­ne af­sted, når hun er til of­fi ci­el­le ar­ran­ge­men­ter, har iføl­ge Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen få­et man­ge til at fat­te sym­pa­ti for dron­ning Mar­gret­he.

» Støt­ten til Dron­nin­gen er ik­ke ble­vet min­dre af, at hun nu står ale­ne, eft er Prins­ge­ma­len har valgt at pen­sio­ne­re sig selv. Tvær­ti­mod, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.