Ud­nyt smartp­ho­ne GU­I­DE – top 10

BT - - NYHEDER -

et skab i IKEA, så læ­ser de he­le ma­nu­a­len, in­den de går i gang. Når en ung kø­ber et skab i IKEA, så ka­ster de ma­nu­a­len væk og be­gyn­der med en ham­mer. Der­for er de æl­dre og­så me­re æng­ste­li­ge over­for it, for­di de ik­ke ved, hvad det er, som de går ind til. Men de har hørt, at de kan kom­me til at be­ta­le en mas­se pen­ge over net­tet gen­nem svin­del. «

Men ba­re for­di, man ik­ke kom med fra start, skal man ik­ke fortviv­le. Iføl­ge Jes­per Bruun- Givskud skal man i ste­det ta­ge fat der, hvor det gi­ver me­ning. Start ek­sem­pel­vis med at læ­re at sen­de en e- mail til di­ne bør­ne­børn. Hvis det gi­ver me­ning, kan man for­sø­ge sig frem med nye op­ga­ver.

» Men man skal ik­ke over­be­vi­se sig selv om, at man al­le­re­de kan det he­le fra start, « si­ger Jes­per BruunGivskud. Iværk­sæt­te­ren 22- åri­ge Da­ni­el Rie­gels har og­så skre­vet bø­ger om, hvor­dan man får me­re ud af sin iPho­ne og iPad. Han be­gynd­te at skri­ve bø­ger som 18årig og har al­le­re­de ud­gi­vet over 40 bø­ger og di­gi­ta­le pu­bli­ka­tio­ner om sty­re­sy­ste­met iOS, som Ap­ple- pro­duk­ter­ne Mac, iPho­ne og iPad bru­ger. Han har nu star­tet sit eget fir­ma, som sam­ler skar­pe unge men­ne­sker med di­gi­ta­le kom­pe­ten­cer.

» Man­ge i min ge­ne­ra­tion op­le­ver, at vo­res bedste­for­æl­dre har brug for hjælp, og hvis man bru­ger 10 mi­nut­ter på det, så får de me­get me­re ud af de­res pro­duk­ter. Og så er det en kom­pe­ten­ce, der er ef­ter­spørgsel på. Man kan alt­så hjæl­pe en mas­se men­ne­sker, ved at for­mid­le den her vi­den, « si­ger Da­ni­el Rie­gels.

» Det har kræ­vet en mas­se de­di­ka­tion. Og at man tør stå in­de for det ar­bej­de, man la­ver. Det er jo no­get, man for­bin­der med at væ­re fær­di­g­ud­dan­net, så det kræ­ver no­get mod at ta­ge sprin­get. «

Iføl­ge Da­ni­el Rie­gels er der man­ge, som bru­ger rig­tigt man­ge pen­ge på at ha­ve den ny­e­ste smartp­ho­ne. Men of­te op­le­ver folk, at de kø­ber en telefon til 7.000 kr., og sim­pelt­hen ik­ke får sat sig or­dent­ligt ind i det.

» Man kø­ber for­tæl­lin­gen, om at få mest ud af det på­gæl­den­de pro­dukt, men det er ik­ke al­tid, det er til­fæl­det. Der­for er det godt med visu­el­le gu­i­des, så man kan se, hvad ens iPho­ne har af mu­lig­he­der, « si­ger Da­ni­el Rie­gels. Få in­spira­tion til smartp­ho­nes med gu­i­der på BT PLUS

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om com­pu­te­re, smartp­ho­nes og tv. Læs me­re på bt. dk/ plus

TIRS­DAG 29. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.