E og pc op­ti­malt

BT - - NYHEDER -

TIRS­DAG 29. MARTS 2016 Da­ni­el Rie­gels er iværk­sæt­ter bag for­mid­lings­virk­som­he­den Kva­li­fik. 22 år gam­mel. Har skre­vet 25 bø­ger og 15 di­gi­ta­le pu­bli­ka­tio­ner. Bl. a. ’ Få me­re ud af din iPhon’e og ’ iPho­ne- bo­gen’. Fle­re af hans tit­ler har væ­ret at fin­de på be­st­sel­ler­li­ster. Bø­ger­ne kan kø­bes på Saxo. com.

Tryk og hold fin­ge­ren på den tekst, du vil ko­pi­e­re. Her­ef­ter mar­ke­res det ord med to søj­ler, som du kan træk­ke i for at in­klu­de­re me­re tekst > Tryk på ‘ Ko­pi­er’. For at sæt­te tek­sten ind åb­ner du nu en ny be­sked > Tryk og hold din fin­ger in­de på skær­men ind­til ‘ Sæt ind’ duk­ker op > Tryk her­på. Med mu­sen klik­ker du og hol­der in­de på den tekst, du ger­ne vil ko­pi­e­re > Tryk på Ctrl + c på sam­me tid for at ko­pi­e­re og Ctrl + v for at sæt­te ind.

Åbn fi­len el­ler bil­le­der og tryk på iko­net med en kas­se og en pil, her­ef­ter kan du væl­ge en­ten be­ske­der el­ler mail, og fi­len er ved­hæf­tet.

er for­skel­li­ge, men of­te fin­des der et ikon med en pa­pirclips: Tryk på iko­net med pa­pirclip­sen og find den fil, som du ger­ne vil ved­hæf­te i din mail. Gå ind på www. e- boks. dk > Tryk på knap­pen ‘ Ny bru­ger’ > Tryk på knap­pen ‘ Opret pri­vat’ > Log på med dit NemID.

Åbn iTu­nes > Sæt CD’en i com­pu­te­ren > Tryk ‘ Ja’, når du bli­ver spurgt, om du vil im­por­te­re CD’en. Gå ind på www. dba. dk > Tryk på knap­pen ‘ Opret an­non­ce’ øverst > Vælg ka­te­go­ri > Ud­fyld al­le bok­se­ne og tryk på ‘ Opret an­non­ce’ . Vær al­tid sik­ker på, at du har tillid til den på­gæl­den­de hjem­mesi­de. Of­test kan du læg­ge ting i en kurv, når du hand­ler on­li­ne. Ek­sem­pel­vis på Ar­nold Buscks hjem­mesi­de: Find den va­re, du vil kø­be > Tryk på ‘ Læg i Kurv’ el­ler ind­købs­vog­nei­ko­net > Tryk på ‘ Gå til kas­sen’ > Tryk på ‘ Gå til be­ta­ling’ > Følg vej­led­nin­gen.

ko­pi­e­re en tekst, bå­de på com­pu­te­re og smartp­ho­ne ved­hæf­te fi­ler i en mail el­ler sms log­ge ind på e- boks el­ler net­bank læg­ge en CD ind i iTu­nes op­ret­te en an­non­ce på den blå avis be­stil­le va­rer på net­tet prin­te bil­le­der og in­ter­net­si­der ud af iPho­ne slet­te en e- mail kø­be mu­sik og film gen­nem iTu­nes

over­fø­re pen­ge med Mo­bile­Pay

skal du ha­ve ad­gang til en AirPrin­tun­der­støt­tet prin­ter. Find bil­le­det el­ler hjem­mesi­den, der skal ud­skri­ves fra > Tryk på ‘ Udskriv’ > Vælg en AirPrint

un­der­støt­tet prin­ter > Vælg an­tal ko­pi­er > Tryk på

Udskriv.

men of­te er slet- funk­tio­nen vist ved et skral­des­pands- ikon. Åbn den mail, som du ger­ne vil slet­te > Tryk på skral­des­pands- iko­net ‘ Slet’. Åbn iTu­nes > Tryk på ‘ iTu­nes Sto­re’ > Find den sang el­ler film, som du vil kø­be > Tryk på ‘ Køb’ > Log ind med dit Ap­ple- id > Tryk på ‘ Køb’ . Hent Mo­bile­Pay gen­nem App Sto­re el­ler Goog­le Play > Åbn Mo­bile­Pay > Tryk på ‘ Jeg har al­drig haft Mo­bile­Pay’ > Ind­tast te­le­fon­num­mer > Du mod­ta­ger en ak­ti­ve­rings­ko­de på sms, ind­tast den > Ind­tast nu di­ne kor­top­lys­nin­ger og lav en per­son­lig ko­de, der skal bru­ges som lo­gin > Nu er du klar til at mod­ta­ge og over­fø­re pen­ge. Log ind med din ko­de > Ind­tast be­løb, som skal over­fø­res > Tryk på ‘ Vælg mod­ta­ger’ > Tryk på ‘ Næ­ste’ > Swipe ‘ Send pen­ge’ til høj­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.