Få mest ud af din iPho­ne

BT - - NYHEDER -

GO­DE TIP Da­ni­el Rie­gels er blot 22 år gam­mel, men har al­le­re­de skre­vet 25 bø­ger om sty­re­sy­ste­met iOS, bl. a. Få me­re ud af din iPho­ne. Her er iføl­ge ham de fem over­ra­sken­de ste­der, hvor bru­ger­ne ik­ke ved, at man kan få me­get me­re ud af sin iPho­ne.: Gem i sky­en Jeg vil an­be­fa­le folk, at kom­me i gang med at bru­ge de­res cloud­ser­vi­ce, alt­så de­res iCloud. Der er mas­ser af for­de­le ved det, men vig­tigst, at al­le di­ne ting på te­le­fo­nen bli­ver gemt i ’ sky­en’. Så hvis din telefon går i styk­ker, kan man hen­te al­le ens køb­te ap­ps og eg­ne bil­le­der ned på ens nye telefon. Der er in­gen grund til at væ­re ban­ge for det, da det er nemt at bru­ge, og man kan væ­re tryg ved, at tin­ge­ne er sik­re. Du slår iCloud til i Indstil­lin­ger > iCloud > Fo­tos Brug Si­ri Jeg vil klart an­be­fa­le folk at bru­ge Si­ri, som li­ge er ble­vet lan­ce­ret på dansk. Det kan man nem­lig bru­ge helt uden hæn­der! Jeg bru­ger det selv, når jeg skal indstil­le mit væk­k­eur om mor­ge­nen. Man hol­der ba­re hjem- knap­pen ne­de, ind­til Si­ri duk­ker op, og si­ger: ’ væk mig kl. syv’. Så bli­ver jeg væk­ket da­gen ef­ter kl. 07. Og hvis te­le­fo­nen sid­der i op­la­de­ren, kan man si­ge ’ hey Si­ri’ på tværs af rum­met, og kan gi­ve fle­re in­struk­ser her­ef­ter. Du slår Si­ri til i Indstil­lin­ger > Ge­ne­relt > Si­ri Gen­vej til søg­ning Jeg bru­ger selv me­get sø­ge­funk­tio­nen til at fin­de den app, som jeg skal bru­ge. Det gør du ved at træk­ke fin­ge­ren ned over hjem- skær­men, så får du mu­lig­hed for at sø­ge i fel­tet øverst på skær­men. Ryd let op på te­le­fo­nen Hvis du op­le­ver, at din iPho­ne er ved at bli­ve lang­som, kan det væ­re for­di, den er helt prop­pet med ting. Det er ge­ne­relt en dår­lig idé at fyl­de te­le­fo­nen helt op. Men du kan let slet­te de ting, som du ik­ke bru­ger. Gå ind i Indstil­lin­ger > Ge­ne­relt > Lag­ring og brug af iCloud > La­grings­plads Hold te­le­fo­nen op­da­te­ret De fle­ste af de her ting kræ­ver den ny­e­ste op­da­te­ring, mini­mum iOS 8. Og det er en god idé at hol­de din telefon op­da­te­ret. Men hvis du er usik­ker på, om din telefon kan træk­ke det, kan du gå på YouTu­be og se, hvor­dan den kom­mer til at age­re ef­ter, at man har op­da­te­ret.

Gå på YouTu­be og søg på din nu­væ­ren­de ver­sion og den ny­e­ste ver­sion af dit sty­re­sy­stem samt hvil­ken iPho­ne du har – ek­sem­pel­vis iOS8 vs. iOS9, iPho­ne 5S.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.