Man­den med hat­ten e

BT - - NYHEDER -

TER­ROR lig­he­den om hjælp til at iden­ti­fi­ce­re man­den bag hat og bril­ler.

Bel­gi­ske me­di­er har spe­ku­le­ret i, at der var ta­le om den an­hold­te Fayçal Ch­ef­fou, som i we­e­ken­den blev sig­tet for med­vir­ken til ter­ror - som den ene­ste i Bruxelles- sa­gen hidtil. Men han blev man­dag løsladt, da der iføl­ge ankla­ge­ren ik­ke var hold i mi­stan­ker­ne. Yder­li­ge­re tre sig­te­de Man­dag blev yder­li­ge­re tre mænd sig­tet af den bel­gi­ske an­kla­ge­myn­dig­hed for at del­ta­ge i en ter­r­or­grup­pes ak­ti­vi­te­ter - uden at det dog er be­kræf­tet, at de har for­bin­del­se til be­gi­ven­he­der­ne for en uge si­den.

De sig­te­des nav­ne op­gi­ves som Yas­si­ne A., Mo­ha­med B. og Abou­ba­ker O.

Selv­mord­s­an­gre­be­ne, som og­så ram­te me­tro­sta­tio­nen Ma­el­be­ek i det cen­tra­le Bruxelles, kræ­ve­de i alt 35 uskyl­di­ge of­re ud over an­gri­ber­ne selv.

31 of­re dø­de i luft­hav­nen og me­tro­en, og yder­li­ge­re fi­re er dø­de på ho­spi­ta­let i da­ge­ne ef­ter, op­ly­ser Bel­gi­ens sund­heds­mi­ni­ster, Mag­gie De Blo­ck.

Myn­dig­he­der­ne mang­ler fort­sat at iden­ti­fi­ce­re et min­dre an­tal af of­re­ne for an­gre­be­ne den 22. marts, og det sam­le­de dødstal ri­si­ke­rer at sti­ge yder­li­ge­re, da nog­le of­re på ho­spi­ta­ler end­nu ik­ke er med i op­gø­rel­sen.

Dødsof­re­ne er ho­ved­sa­ge­ligt bel­gi­e­re, men og­så men­ne­sker fra USA, Hol­land, Ki­na, Sve­ri­ge og Tys­kland er om­kom­met ved de to an­greb.

Myn­dig­he­der­ne har des­u­den op­gjort an­tal­let af sår­e­de til 340, hvoraf et stort an­tal har væ­ret ind­lagt hen over we­e­ken­den med svæ­re for­bræn­din­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.