DF øn­sker me­re græn­se­kon­trol

BT - - NYHEDER -

UD­LÆN­DIN­GE Si­den re­ge­rin­gen 4. ja­nu­ar ind­før­te mid­ler­ti­dig græn­se­kon­trol ved den dansk- ty­ske græn­se, er der til og med den 26. marts ble­vet kon­trol­le­ret 438.901 per­so­ner. 977 er af­vist el­ler næg­tet in­drej­se, og 121 per­so­ner er ble­vet sig­tet for men­ne­skes­mug­ling. Det vi­ser tal fra Rigs­po­li­ti­et, og tal­le­ne læg­ger iføl­ge Dansk Fol­ke­par­ti op til end­nu me­re græn­se­kon­trol ved de dan­ske græn­ser, som par­ti­et læn­ge har øn­sket det.

» Jeg sy­nes, at tal­le­ne ta­ler de­res eget ty­de­li­ge sprog - græn­se­kon­trol vir­ker. Jeg sy­nes og­så, at man kan bru­ge tal­le­ne til at ar­gu­men­te­re for, at vi skal ha­ve end­nu me­re kon­trol, « si­ger Dansk Fol­ke­par­tis ud­læn­din­ge­ord­fø­rer, Mar­tin Hen­rik­sen.

» Hav­de vi end­nu fle­re stikprø­ve­kon­trol­ler ved græn­sen og end­nu me­re kon­trol, så vil­le det jo og­så be­ty­de, at tal­le­ne vil vok­se end­nu hur­ti­ge­re. «

Dansk Fol­ke­par­ti øn­sker en va­rig græn­se­kon­trol ved de dan­ske græn­ser, hvor politiet til hver en tid har mu­lig­hed for at vin­ke bi­ler ind til si­den, hvis det vur­de­res nød­ven­digt. Me­re po­li­ti ved græn­ser­ne » Vi ser og­så ger­ne en kon­trol, der be­ty­der, at der er me­re po­li­ti ved græn­ser­ne, og at de har mu­lig­hed for at af­vi­se asylan­sø­ge­re ved græn­sen i mod­sæt­ning til i dag, hvor man ta­ger dem ind og kig­ger på de­res sag, « si­ger Mar­tin Hen­rik­sen.

Ved 15 græn­se­over­gan­ge til Tys­kland fo­re­ta­ger politiet stikprø­ve­vis kon­trol.

Politiet fo­ku­se­rer mest på de tre ho­ved­færds­elsår­er i Søn­derjyl­land, Pad­borg, Kruså og Frøs­lev, ved ba­ne­går­de­ne i Pad­borg og Tøn­der samt fær­ge­hav­ne­ne i Rød­by og Ged­ser. An­dre over­gan­ge stikprø­ve­kon­trol­le­res fle­re gan­ge i døg­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.