Hel­le­re læhegn end vind­møl­ler

BT - - DEBAT -

På­skens som­mer­tids­lys ka­ster si­ne sol­strå­ler langt ud på aft enen. I en kold vind og tid­ligt for­år. Ha­ve­fol­ket er end­nu ik­ke helt af hu­se, om end trai­ler­tra­fi kken om­kring ind­falds­ve­je­nes byg­ge­mar­ke­der har væ­ret til­ta­gen­de. Som­mer­hu­se­ne er sta­dig mest til bræn­de­ovn og bræt­spil. In­fl uen­za­en har hær­get over det gan­ske land i uge­vis, har stuk­ket en kæp i hju­let på man­ge go­de in­ten­tio­ner om samvær ved frokost­bor­det og gå­tu­re ved ha­vet.

PA­NE­LET Tom­me so­u­ve­nir­bu­tik­ker, par­ke­rings­plad­ser uden bi­ler, iskio­sker uden is, som­mer­hu­se uden som­mer

JEG HAR SELV væ­ret ri­ge­lig hårdt ramt, sy­nes jeg da selv, for års­ti­dens virus har det med at sæt­te sig me­re mar­kant hos mænd midt i li­vet. 38,2 i fe­ber er no­get nær liv­stru­en­de. Ude på den an­den si­de ven­ter hver­da­gen og end­nu en ar­bejds­ud­sta­tio­ne­ring i det midtjy­ske. En halv­hund­re­de ki­lo­me­ter fra den kyst­linje, som så man­ge an­dre trods alt har be­nyt­tet på­ske­da­ge­ne til at tra­ve tynd. Jeg be­nyt­ter den for­trins­vis i de ly­se­ste ot­te må­ne­der, for­di skri­ve­bor­dets di­stan­ce der­fra kræ­ver et par ti­mers mar­gin fra halv­sen fyraft en til solen går ned, hvis jeg skal nå lø­be­tu­ren langs Vester­ha­vet.

EGENT­LIG GÅR DET så fi nt an at lø­be de fem ki­lo­me­ter i in­du­strik­var­te­rets tri­stes­se, når det ba­re skal over­stås i hel­bre­dets tje­ne­ste. El­ler på et lø­bebånd hvorsom­helst. Men bi­lens sneg­le­fart de 60 ki­lo­me­ter mod vest en tirs­dag aft en, trans­for­ma­tio­nen fra kræm­mer­me­tro­pol til rig­tig ud­kantsland, det men­tale sinds­skift e med solen på vej rundt i ho­ri­son­ten for at gå ned i øjen­kro­gens bøl­ger, og hårdt, vå­dt sand un­der fød­der­ne er ube­ta­le­lig som ån­de­lig va­lu­ta i en travl hver­dag. Så me­get me­re end den dag­li­ge og an­be­fa­le­de 30 mi­nut­ters kredsløb­stræ­ning. Kald det ba­re en ek­si­stens­be­kræft el­se der­u­de i det at­trak­ti­ve turist­land, der uden for sæ­so­nen er fri for turi­ster. DÉR BLANDT MARTS- TOM­ME so­u­ve­nir­bu­tik­ker, par­ke­rings­plad­ser uden bi­ler, iskio­sker uden is og som­mer­hu­se uden som­mer, kan man sag­tens læn­ges eft er folk i ga­den, liv bag ru­der­ne og ser­ve­ring i ca­fe­en. Læn­ges eft er var­men, selv­om ly­set er nå­et frem. MAN KAN OG­SÅ sag­tens nø­jes med den dan­ske ud­ga­ve af en wester­n­kulis­se med blot en en­kelt ce­ment­klods af et fe­ri­e­cen­ter, der står ga­ben­de tomt. In­gen grund til fl ere. El­ler ny­e­re, så de gam­le for­fal­der i end­nu me­re ube­rør­te rust­be­slag på vin­du­er, in­gen gi­der åb­ne læn­ge­re. AT TIL­FREDS­STIL­LE EN høj­sæ­sons spids­be­last­ning sy­nes at væ­re en am­bi­tion i sig selv. Alt­så, for ind­tje­nin­gens, væk­stens og ar­bejds­plad­ser­nes skyld. For den ud­kantslo­ka­le og iso­le­re­de po­li­ti­ske pre­sti­ges skyld. I far­veg­li­tren­de prospekt­teg­ning ta­ger tændstik­fi gu­rer sig til­for­la­de­li­ge ud. Ak­ku­rat som byg­nin­ger i tids­ty­pisk streg og blød lys­sæt­ning. Men end ik­ke en­tre­prenant og ar­ki­tek­to­nisk fo­re­tagsom­hed sy­nes iføl­ge eks­per­ter på stri­be, som blandt an­det BT og Ber­ling­s­ke har do­ku­men­te­ret så be­hø­rigt henover de se­ne­ste må­ne­der, at væ­re i stand til at op­fyl­de am­bi­tions­ni­veau­et et par som­mer­må­ne­der om året. De re­ste­ren­de ti vil stå til­ba­ge som al­le fe­ri­e­pro­jek­ters svar på spø­gel­ses­for­ladt idi­o­ti. JEG NO­TE­RER MIG no­to­risk ma­sto­don­ter­ne i for­r­u­den, ud­bredt med må­de og me­re end at skæm­me og­så et vid­nes­byrd om vin­dens kraft i vest. Men når for­an­drin­gens vin­de blæ­ser, hvor­for så al­tid gø­re en drift ig dyd ud af at byg­ge vind­møl­ler i ste­det for læhegn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.