Nyt fi lter vil væ­re et al­ter­na­tiv til e- ci­ga­ret­ten

BT - - SUNDHED -

IK­KE GODT, MEN BED­RE … Sy­ge lun­ger, kræft og nye ry­ge­re. Tal­ri­ge stu­di­er de se­ne­re år har fun­det bå­de gift ige og kræft frem­kal­den­de stoff er i eci­ga­ret­ter, uan­set om de er med ni­ko­tin el­ler ej. Et af dem, er der et me­get om­talt stu­die fra Har­vard Uni­ver­si­ty, der vi­ser, at 75 pct. af e- ci­ga­ret- væ­sker­ne in­de­hol­der di­a­ce­tyl. Et smags­stof, som er god­kendt til fø­de­va­rer, men:

» At spi­se og in­ha­le­re er ik­ke det sam­me. Di­a­ce­tyl er kendt for at for­år­sa­ge svæ­re lun­ge­ska­der, når det in­ha­le­res, « for­kla­rer forsk­nings­over­læ­ge og ry­ge­stop­for­sker Char­lot­ta Pi­sin­ger fra Forsk­nings­cen­ter for Fore­byg­gel­se og Sund­hed på Glo­strup Ho­spi­tal.

An­dre stu­di­er vi­ser, at e- ci­ga- ret­ter for­år­sa­ger ska­der på cel­ler, så de kan ud­vik­le kræft , og at e- dam­pe li­ge­som ryg­ning ser ud til at gi­ve ast­ma- og kol- re­ak­tio­ner.

Kun få af en lang ræk­ke ek­semp­ler på ny­e­re forsk­ning ta­ler imod e- ci­ga­ret­tens ha­stigt vok­sen­de po­pu­la­ri­tet. I 2010 an­gav kun en pct. af be­folk­nin­gen, at de røg e- ci­ga­ret­ter. Al­le­re­de tre år se­ne­re vi­ste den se­ne­ste op­gø­rel­se fra Sund­heds­sty­rel­sen, at an­tal­let var op­pe på 5 pro­cent - sva­ren­de til godt 200.000 dan­ske­re. To­baks­røg er vær­st Men selv­om de man­ge dam­pe­re be­vi­se­ligt ud­sæt­ter sig for hel­bredspro­ble­mer, kan e- ci­ga­ret­ter­ne sag-

SYV DA­GE AD GAN­GEN Hver fj er­de dan­sker ry­ger, og 17 pct. ry­ger dag­ligt. Seks ud af 10 ry­ge­re øn­sker at kvit­te smø­ger­ne. Det vi­ser tal fra den se­ne­ste un­der­sø­gel­se, Dan­sker­nes Ry­ge­va­ner, fra 2014. Men hvad skal hjæl­pe dem?

Et helt nyt fi lter uden me­di­cin til at sæt­te på ci­ga­ret­ter­ne er ét af de man­ge pro­duk­ter og be­hand­lin­ger, der kon­kur­re­rer om at gø­re dan­sker­ne røg­fri.

» Det er et ry­ge­stop i sam­spil med ci­ga­ret­ten. Man skal ik­ke skift e ry­ge­va­ner med det sam­me, som når man f. eks. ud­skift er ci­ga­ret­ten med ni­ko­tin­tyg­ge­gum­mi. Man bru­ger ci­ga­ret­ten til at trap­pe ned med, « si­ger op­fi nder og in­ge­ni­ør Tor­ben Rasmussen, der står bag fi lte­ret Smooff , et nyt ry­ge­stop­mid­del, som ry­ger­ne ind­til vi­de­re kan kø­be på pro­duk­tets egen webs­hop Smooff . dk.

Smooff Ry­ge­af­væn­ning be­står af Men der er ik­ke no­get nemt fi x, det er vir­ke­lig hårdt ar­bej­de at stop­pe med at ry­ge. Søg pro­fes­sio­nel hjælp, fx på ry­ge­stop­hold

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.