E- CI­GA­RET­TER - den far­li­ge

BT - - SUNDHED -

tens væ­re en me­get bed­re løs­ning end al­min­de­li­ge ci­ga­ret­ter. Det me­ner i hvert fald lun­ge­spe­ci­a­list og ry­ge­stop­for­sker Philip Tøn­ne­sen fra Glo­strup Ho­spi­tal. » Hvis ba­re vi fi k al­le ry­ge­re over på e- ci­ga­ret­ter, vil­le vi få en kæm­pe sund­heds­mæs­sig ge­vinst. Enorm, « si­ger han.

Char­lot­ta Pi­sin­ger og Philip Tøn­ne­sen er de to for­ske­re, der ved mest om e- ci­ga­ret­ter her­hjem­me. Men de står på hver sin si­de i de­bat­ten. Hvor hun frem­hæ­ver de man­ge fa­rer ved damp­ning, som in­gen for al­vor ken­der lang­tid­s­eff ek­ten af: » Læ­gers vig­tig­ste pligt er ik­ke at ska­de. Vi skal væ­re for­sig­ti­ge, « som hun si­ger.

Så hæft er han sig ved den ned­sæt­tel­se af ska­de­s­eff ek­ten, som e- ci­ga­ret­ter ud­gør.

» Eft er min bed­ste over­be­vis­ning fi nder fl est stu­di­er, at to­baks­røg er langt me­re ska­de­ligt end e- ci­ga­ret­ter, « si­ger Philip Tøn­ne­sen. Dam­p­lov på vej Han ken­der godt stu­di­er­ne, der vi­ser, at cel­ler­ne på­vir­kes, at til­sæt­nings­stoff er i e- væ­sken kan ska­de lun­ger­ne, og at der er kræft frem­kal­den­de stoff er i. Al­li­ge­vel:

» Hvor­for har vi tre gan­ge så man­ge til­fæl­de af lun­ge­kræft i Dan­mark som i Sve­ri­ge? For­di de har ta­get snus til sig, som er langt min­dre ska­de­ligt. At sæt­te ild til to­bak er det far­lig­ste, man kan gø­re. Der er ik­ke to­bak i e- ci­ga­ret­ter. «

Men det hand­ler ik­ke kun om ska­de­s­eff ek­ten på krop­pen, me­ner Char­lot­ta Pi­sin­ger. Hun pe­ger og­så på ry­ge­stop­stu­di­er, bl. a. fra Sund­heds­sty­rel­sen, der vi­ser, at cir­ka 80 pct. af dem, der er e- ry­ge­re, og­så er to­baks­ry­ge­re.

» Det går fi nt i f. eks. et par uger kun med e- ci­ga­ret­ter, men så fal­der man Eft er min bed­ste over­be­vis­ning fi nder fl est stu­di­er, at to­baks­røg er langt me­re ska­de­ligt end e- ci­ga­ret­ter til­ba­ge og så bå­de ry­ger og dam­per de fl este. Tal­ri­ge stu­di­er vi­ser det. Me­get få hol­der op med at ry­ge. Tvær­ti­mod ser det ud til, at e- ci­ga­ret­ter un­der­gra­ver røg­fri­he­den, « for­kla­rer Char­lot­ta Pi­sin­ger.

Der­til kom­mer, at et ame­ri­kansk stu­die, off ent­lig­gjort i Ame­ri­can Jour­nal of Pre­ven­ti­ve Me­di­ci­ne, vi­ser, at e- ci­ga­ret­ter ska­ber nye ry­ge­re.

» Fle­re stu­di­er vi­ser, at børn og unge, der be­gyn­der at dam­pe, og­så har en hø­je­re ri­si­ko for at be­gyn­de at ry­ge, « for­tæl­ler Char­lot­ta Pi­sin­ger.

En mu­lig for­kla­ring på, hvor­for an­tal­let af dag­li­gry­ge­re iføl­ge Sund­heds­sty­rel­sen ik­ke er fal­det si­den 2011.

Men Philip Tøn­ne­sen er ik­ke be­kym­ret, så læn­ge po­li­ti­ker­ne sør­ger for at la­ve det sam­me værn lov­giv­nings­mæs­sigt på dam­p­om­rå­det som på to­baks­om­rå­det. Og det er der no­get, der ty­der på med den dam­per­lov, som re­ge­rin­gen li­ge nu er i gang med at ud­for­me.

» Så kan man kun dam­pe me­get få ste­der i det off ent­li­ge rum. Der­med bli­ver det li­ge så be­svær­ligt og so­ci­alt uac­cep­ta­belt at dam­pe som at ry­ge, « si­ger Philip Tøn­ne­sen.

Char­lot­ta Pi­sin­ger er om­vendt be­kym­ret for lov­for­sla­get, som kan bli­ve en le­ga­li­se­ring af e- ci­ga­ret­ter:

» For ti år si­den sag­de po­li­ti­ker­ne, at hvis der no­gen­sin­de kom et nyt pro­dukt på mar­ke­det som ci­ga­ret­ter, vil­le det al­drig bli­ve lov­lig­gjort. Den si­tu­a­tion har vi nu. Vi ved, at der er stoff er i e- ci­ga­ret­ter, der for­år­sa­ger ska­de. Al­li­ge­vel le­ga­li­se­rer vi det. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.