Sto­re øde­læg­gel­ser i Pal­myra

BT - - NYHEDER -

SY­RI­EN myra er ble­vet ud­gra­vet, så der var sta­dig en del at ud­for­ske. Al­le de gra­ve, vi ik­ke har ud­gra­vet, og som nu er ble­vet to­talt ud­plyn­dre­de er for evigt tabt for forsk­nin­gen, « si­ger han til AFP. Dyrt at genop­byg­ge An­der­le­des po­si­tivt ly­der den før­ste mel­ding fra den sy­ri­ske an­tik­vi­tets­chef Maa­mo­un Ab­dulka­rim, der for­kla­rer, at Pal­myra har over­le­vet IS bed­re end for­ven­tet.

» Vi fryg­te­de det vær­ste. Men land­ska­bet er ge­ne­relt i god til­stand, « si­ger han til AFP og fort­sæt­ter:

» Vi kun­ne ha­ve tabt Pal­myra fuld­stæn­dig. Den glæ­de, jeg fø­ler, er ube­skri­ve­lig. «

Temp­ler­ne Bel og Baal Sha­min kan mulig­vis genop­byg­ges, da ste­ne­ne sta­dig lig­ger i Pal­myra. Mauri­ce Sart­re for­kla­rer dog, at me­get af­hæn­ger af ste­ne­nes til­stand ef­ter øde­læg­gel­ser­ne.

» Hvis de er re­du­ce­ret til støv, hvil­ket er me­get mu­ligt, er der ik­ke me­get, vi kan gø­re, men er ste­ne­ne in­tak­te, kan vi re­kon­stru­e­re temp­ler­ne. Det vil bli­ve ek­stremt dyrt, men det er mu­ligt, « si­ger han til AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.