Luft­bro skal red­de næ­se­horn fra kryb­s­kyt­te­ri

BT - - NYHEDER -

DY­RE­LIV Fle­re end 5.000 næ­se­horn er ble­vet dræbt af kryb­s­kyt­ter i Syd­afri­ka si­den 2010, og det vel­or­ga­ni­se­re­de kryb­s­kyt­te­ri sæt­ter sta­dig nye dy­stre re­kor­der. Sid­ste år måt­te 1.400 dyr la­de li­vet for de­res kost­ba­re horn, året før var tal­let 1.200. Nu sø­sæt­ter au­stra­li­e­ren Ray Dear­love et stor­stilet pro­jekt for at sik­re næ­se­hor­nets over­le­vel­se. I lø­bet af 2016 skal de før­ste af i alt 80 næ­se­horn fra Syd­afri­ka ef­ter pla­nen flyt­tes til sa­fa­ri­par­ker i Au­stra­li­en. Det skri­ver ABC News Au­stra­lia.

The Au­stra­li­an Rhino Pro­ject skal ses som en » bi­o­lo­gisk for­sik­rings­po­li­ce, « for­kla­rer Dear­love.

Der bli­ver nu dræbt fle­re næ­se­horn, end der fø­des. Og da et næ­se­horn er dræg­tigt i 16 må­ne­der og kun får én unge, er ud­ryd­del­se en re­el fa­re, un­der­stre­ger Ray Dear­love. Skal til­ba­ge til Afri­ka » Au­stra­li­en er et af de sik­re­ste ste­der på pla­ne­ten at grund­læg­ge den­ne yng­le­be­stand – med den hen­sigt, at de skal re­pa­tri­e­res til Afri­ka, når der er kom­met styr på kryb­s­kyt­te­ri­et, « si­ger han til ABC News.

Al­le ar­ran­ge­men­ter er end­nu ik­ke på plads, men bå­de den syd­afri­kan­ske og den au­stral­ske re­ge­ring støt­ter pro­jek­tet.

De før­ste seks hvi­de næ­se­horn sæt­tes i to må­ne­ders ka­ran­tæ­ne i Jo­han­nes­burg i maj, in­den de fly­ves til Au­stra­li­en.

Her skal de ef­ter yder­li­ge­re to må­ne­ders ka­ran­tæ­ne i en zoo­lo­gisk ha­ve sæt­tes ud i en sa­fa­ri­park, sand­syn­lig­vis nær Adelai­de. Hvis alt går vel, sat­ser Ray Dear­love på at mod- ta­ge 80 næ­se­horn de næ­ste fi­re år.

Hor­net fra et næ­se­horn kan ind­brin­ge op mod 2,5 mil­li­o­ner kro­ner i Viet­nam el­ler Ki­na, hvor folk tror, det kan hel­bre­de syg­dom­me som can­cer.

» Der er in­gen sik­re ste­der for næ­se­horn i Afri­ka i dag. De er ble­vet ud­ryd­det nord­fra ned mod Syd­afri­ka, som for­ment­lig har 85- 90 pro­cent af de hvi­de og sor­te syd­li­ge næ­se­horn, der er til­ba­ge i ver­den, « si­ger han. 375.000 kr. pr. dyr Kryb­s­kyt­ter, der ope­re­rer fra Mozam­bique, dræ­ber om­kring tre næ­se­horn dag­ligt.

De kryd­ser græn­sen med kraf­ti­ge vå­ben og øk­ser el­ler ma­che­ter, fin­der den grup­pe næ­se­horn, de er ble­vet tip­pet om, dræ­ber det stør­ste og for­svin­der til­ba­ge over græn­sen.

Hor­net skif­ter ejer op til seks gan­ge, in­den det kom- mer med en båd til Asi­en, for­kla­rer Dear­love.

» Det er de sam­me for­bry­der­syn­di­ka­ter, der står bag men­ne­ske­han­del og smug­ler narko­ti­ka el­ler vå­ben, « til­fø­jer han.

Det kom­mer til at ko­ste om­kring 375.000 kro­ner at flyt­te hvert dyr og hol­de det i ka­ran­tæ­ne. Der bli­ver ta­le om en enorm lo­gi­stisk øvel­se, men det er pen­ge­ne værd, si­ger Dear­love til ABC News.

» Når de først er væk, hvem, skal man så gi­ve skyl­den, « spør­ger han. Der er in­gen sik­re ste­der for næ­se­horn i Afri­ka i dag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.