Sen­der is fra Eu­ro­pa til Syd­po­len

BT - - TV/RADIO -

Ka­len­de­ren vi­ser snart 1. april - men det er in­gen aprils­nar, at for­ske­re om få uger går i gang med et pro­jekt, der har til for­mål at fly­ve is til An­tark­tis, det fros­ne kæm­pe­kon­ti­nent på Jor­dens syd­pol.

Snart be­gyn­der vi­den­skabs­folk at bo­re dybt ned i Col du Do­meg­letsje­ren på Mont Blanc, det hø­je­ste bjerg i Al­per­ne, som lig­ger på græn­sen mel­lem Frank­rig og Ita­li­en.

Her­fra vil de fjer­ne en isker­ne på 130 me­ters læng­de, som først i min­dre de­le fly­ves med he­li­kop­ter til et la­bo­ra­to­ri­um i Grenob­le, in­den isen pak­kes ned og si­den frag­tes til An­tark­tis.

Her bli­ver isen ned­sat i en spe­ci­al­byg­get grot­te 1600 ki­lo­me­ter fra Jor­dens syd­pol.

I lø­bet af de kom­men­de år får isen fra Col du Do­me sel­skab af bo­re­ker­ner fra ad­skil­li­ge du­sin an­dre gletsje­re rundt om i ver­den.

Og selv om idéen vir­ker bizar, er der me­ning med gal­ska­ben, for­sik­rer pro­jek­tets le­der, Jero­me Chap­pel­laz fra det gla­cio­lo­gi­ske la­bo­ra­to­ri­um i Grenob­le.

Jor­dens gletsje­re smel­ter med hidtil uset fart på grund af den glo­ba­le op­varm­ning, og det ud­gør et al­vor­ligt vi­den­ska­be­ligt pro­blem. Når isen dan­nes på en gletsjer, gem­mer den små luft­bob­ler, der in­de­hol­der en prø­ve af at­mos­fæ­rens ind­hold.

» Isker­ner er som bø­ger. Hvert år læg­ger et nyt lag is sig øverst og til­fø­jer en ny si­de til bo­gen. Den in­de­hol­der da­ta fra det be­stem­te år i gletsje­rens liv. Den for­tæl­ler os om at­mos­fæ­rens ind­hold af luf­tar­ter som CO2 og me­tan og foru­re­ning på det på­gæl­den­de tids­punkt, « si­ger Chap­pel­laz til The Gu­ar­di­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.