Den tred­je mand

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BT I SKOT­LAND Dan­mark for­ven­tet star­top­stil­ling

Hvor man­ge må­l­mænd skal der til at gø­re en ud­ra­ma­tisk må­l­mands­si­tu­a­tion på lands­hol­det in­ter­es­sant. Sva­ret er let: Én. Det ly­der som en dår­lig vit­tig­hed fra da far­far var knægt, men ik­ke de­sto min­dre er den sand. Så­dan må det væ­re, når ho­ved­per­so­nen er en tid­li­ge­re dansk Man­che­ster Uni­ted- spil­ler, der i nog­le år fri­vil­ligt har le­vet sit liv væk fra ram­pe­ly­set. Me­re derom se­ne­re.

For først til det sport­s­li­ge. Det su­veræ­ne første­valg i det dan­ske bur, Kas­per Schmeichel, er klar til af­te­nens ven­skabs­kamp mod Skot­land, selv om han i we­e­ken­den ud­gik fra træ­nin­gen på grund af lår­pro­ble­mer. Han bur­de der­for i te­o­ri­en stå øverst på den holdop­stil­ling, Åge Ha­rei­de ved 20- ti­den af­le­ve­rer på Hamp­den Park i stor­by­en Glas­gow, men nord­man­den har mulig­vis an­dre tan­ker.

» Så læn­ge vi har en an­den­må­l­mand, som ik­ke har spil­let, vil jeg ger­ne se ham en­ten nu el­ler i Ja­pan ( i Ki­rin Cup i be­gyn­del­sen af ju­ni, red.). Hvor­når det bli­ver, be­slut­ter vi i mor­gen, « si­ger land­stræ­ne­ren og brin­ger den tid­li­ge­re FC Midtjyl­land- må­l­mand Jonas Lös­sl i spil til en start­plads.

Star­ter Lös­sl på be­kost­ning af Kas­per Sch­me­chel, kan det me­get vel bli­ve ene­ste æn­dring på det hold, der for­le­den slog Island med 2- 1 i Ha­rei­des de­but­kamp i Her­ning.

» I skal ik­ke for­ven­te man­ge æn­drin­ger. Vi skal spil­le et hold sam­men, og i den kon­tekst, er det godt, at vi op­træ­der med no­gen­lun­de sam­me spil­le­re, « un­der­stre­ger land­stræ­ne­ren. » Det er læn­ge si­den... « Og så til­ba­ge til den in­ter­es­san­te må­l­mand. Og nej, det er hver­ken Kas­per Schmeichel el­ler Jonas Lös­sl, selv om de med et lu­ren­de en­gelsk mester­skab og en lands­holds­de­but i nær frem­tid gør de­res for at bi­dra­ge til un­der­hold­nin­gen. An­ders Lindegaard er nem­lig til­ba­ge på det dan­ske lands­hold.

For fem- seks år si­den var fyn­bo­en bå­de nu­ti­den og frem­ti­den på det dan­ske lands­hold. Han var på kon­trakt i sel­ve­ste Man­che­ster Uni­ted, og i hård kamp med David De Gea flir­te­de den tid­li­ge­re OBer end­da kraf­tigt med plad- Jonas Lös­sl Riza Dur­mi­si Da­ni­el Ag­ger An­dreas Chri­sten­sen Si­mon Kjær Thomas Dela­ney Hen­rik Dals­gaard sen som første­må­l­mand hos den en­gel­ske gi­gant. Men ak nej. Med ti­den blev Lindegaard de­gra­de­ret til tred­je­valg, og da han i som­mer langt om læn­ge for­lod Old Traf­ford med ud­sig­ten til spil­le­tid i West Bromwich, lan­de­de han sam­me sted i hie­rar­ki­et. Jeg for­try­der, at jeg tog til West Bromwich. Jeg hav­de ik­ke am­bi­tio­ner om at rej­se der­ned og sid­de på bæn­ken. Jeg hav­de am­bi­tio­ner om at spil­le Premier Le­agu­e­fod­bold. Det gik mil­dest talt ik­ke så­dan, så selv­føl­ge­lig for­try­der jeg

Al­li­ge­vel er han nu igen med i rødt og hvidt. Na­tur­lig­vis som… tred­je­må­l­mand.

» Jeg er fan­ta­stisk glad for og stolt af at bli­ve ud­ta­get. Det er læn­ge si­den. Jeg kan godt se, jeg kun har en en­kelt træ­ning, hvor jeg kan be­vi­se, hvad jeg kan. Men jeg må gi­ve det alt, hvad jeg kan, og jeg drøm­mer selv­føl­ge­lig om, at det kan bli­ve til me­re, og at det ik­ke ba­re er en en­kelt til­fæl­dig op­ring­ning, « si­ger An­ders Lindegaard, der først slap væk fra præ­di­ka­tet som tred­je­ke­e­per, da han i vin­ter blev ud­le­jet fra West Bromwich til Cham­pions­hip- klub­ben Pre­ston, hvor han nu er første­valg.

» Jeg for­try­der, at jeg tog til West Bromwich. Jeg hav­de ik­ke am­bi­tio­ner om at rej­se der­ned og sid­de på bæn­ken. Jeg hav­de am­bi­tio­ner om at spil­le Premier Le­ague- fod­bold. Det gik mil­dest talt ik­ke så­dan, så selv­føl­ge­lig for­try­der jeg, « fort­sæt­ter må­l­man­den, der om godt to uger fyl­der 32 år. An­dre be­slut­nin­ger På fi­re- et- halvt år i Man­che­ster Uni­ted nå­e­de Lindegaard at op­træ­de 29 gan­ge for ’ De rø­de djæv­le’. De fle­ste lig­ger dog år til­ba­ge. Blandt an­det der­for står må­l­man­den blot no­te­ret for fem land­skam­pe, og blandt an­det der­for er Kas­per Schmeichel i dag lands­hol­dets kla­re første­valg, mens Lindegaard og­så står bag

( 3- 5- 2): Christian Erik­sen Pi­er­re Emi­le Højb­jerg Ni­co­lai Jør­gen­sen Yus­suf Poul­sen

AN­DERS LINDEGAARD 31 ÅR 2003- 2009: 2009- 2010: 2010- 2015: 2015: 2016:

G’ opkom­lin­ge’ som den ska­de­de Step­han An­der­sen, Jonas Lös­sl og Brønd­bys Fre­de­rik Røn­now, der har for­ladt den rød­hvi­de lejr med en ska­de.

» Hvis min am­bi­tion ale­ne hav­de væ­ret lands­hol­det, kun­ne jeg ha­ve truf­fet nog­le an­dre be­slut­nin­ger, der hav­de op­ti­me­ret chan­cen for at hol­de fast i den plads, jeg hav­de på et tids­punkt. Det kan jeg sag­tens se. Men jeg har am­bi­tio­ner på klub­ni­veau, og dem har jeg for­søgt at pres­se så me­get som mu­ligt. Jeg vil­le rig­tig ger­ne ha­ve væ­ret første­må­l­mand i Man­che­ster Uni­ted den dag i dag, men det er no­get tid si­den, den mu­lig­hed gik fløjten, « ly­der An­ders Lin­de­gaards for­kla­ring.

» Jeg pres­se­de den på klub­ni­veau i nog­le si­tu­a­tio­ner, og det er jeg enormt ked af og skuf­fet over i for­hold til min lands­holdskar­ri­e­re. Men jeg kan ik­ke gø­re no­get ved det. Det er ting, der ik­ke er gå­et den rig­ti­ge vej i for­hold til lands­hol­det. Men jeg kan ik­ke lig­ge søvn­løs over det, og når jeg skal fal­de i søvn i af­ten, lig­ger jeg ik­ke og er ked af, at jeg traf nog­le for­ker­te be­slut­nin­ger for et halvt, et helt, tre el­ler fem år si­den. Så lig­ger jeg og er glad for, at jeg er på lands­hol­det igen. For det fø­les godt at væ­re til­ba­ge igen. Det fø­les fan­ta­stisk dej­ligt, « fort­sæt­ter han. Slut med Ol­sen Fø­lel­sen bli­ver næp­pe dår­li­ge­re af, at An­ders Lindegaard re­tur­ne­rer til det dan­ske lands­hold un­der en ny land­stræ­ner. Lindegaard, der er en an­der­le­des og me­re tænk­som ty­pe end man­ge af si­ne med­spil­le­re, fandt al­drig fæl­les fod­slag med Morten Ol­sen. Men nu er der en ny she­riff i by­en, og han kan li­de må­l­man­den, der ba­ne­de vej­en for sit skif­te til Man­che­ster Uni­ted i den nor­ske klub Aa­les­und, der har hjem­me blot en spyt­k­lat fra Åge Ha­rei­des hje­megn.

» Jeg skal hånd­te­re ham uan­set hvad. Jeg ser ham ik­ke som et pro­blem. Stik­ker han ud på den rig­ti­ge må­de og ta­ger bol­de­ne, er det okay for mig, « si­ger land­stræ­ne­ren om Lindegaard, som har en lil­le for­del i den nor­ske til­knyt­ning.

» Jeg vil se på ham. Jeg ken­der ham fra Nor­ge, hvor han var en me­get, me­get god må­l­mand. Si­den tog han til Man­che­ster Uni­ted, og nu er han i Pre­ston. Jeg har set ham spil­le dér, og han har spil­let godt. Jeg kan li­de ham som ke­e­per­ty­pe, « slut­ter Åge Ha­rei­de.

Hvem ved? Må­ske skal Kas­per Schmeichel på sigt til at se sig lidt over skul­de­ren.

An­ders Lindegaard er til­ba­ge.

OB Aa­les­und Man­che­ster Uni­ted West Bromwich Pre­ston ( ud­lånt) Fem land­skam­pe ( de­but 7. sep­tem­ber 2010 mod Island)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.