Vi­borg drop­per Wi­ch­mann

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

kam­pe har Tys­kland spil­let, si­den blev ver­dens­me­ster i 2014. Man har tabt hjem­me til USA og Eng­land, ude til Frank­rig. Hjem­me har man og­så kla­ret uaf­gjort mod Au­stra­li­en, og så er der en en­kelt sejr ude over Spa­ni­en. I aft en mø­der ty sker­ne Ita­li­en i München. Jakob Vester­gaard er fær­dig som land­stræ­ner for de ty ske hånd­bold­kvin­der, med­del­te Det Ty­ske Hånd­bold­for­bund ( DHB) i går for­mid­dag. 41- åri­ge Vester­gaards kon­trakt løb op­rin­de­ligt frem til 31. de­cem­ber 2017, men aft alen er nu ble­vet op­hæ­vet.

» Vi er eni­ge om, at der desvær­re ik­ke er grund­lag for et yder­li­ge­re sam­ar­bej­de, « si­ger Vester­gaard. 34- åri­ge Zla­tan Ibra­him­ovic be­kræft ede i på­sken, at når kon­trak­ten med Paris SaintGer­main ud­lø­ber i slut­nin­gen af ju­ni, er han fær­dig med fransk fod­bold.

» Jeg kan ik­ke si­ge no­get an­det, for jeg kan ik­ke sid­de her og ly­ve for jer, « si­ger Ibra­him­ovic iføl­ge TT. » Jeg vil si­ge, at den en­gel­ske liga er den, som får mest op­mærk­som­hed i he­le ver­den. Det er en­gelsk liga­fod­bold, der snak­kes mest om. Der her­sker nok in­gen tvivl om det, « si­ger Ibra­him­ovic, som har vun­det mester­ska­ber i Hol­land, Ita­li­en, Spa­ni­en og Frank­rig. Var­me­ste bej­le­re til sven­ske­ren er Chel­sea, Ar­se­nal og Man­che­ster Uni­ted. Vi­borg- spil­le­ren Mat­hi­as Wi­ch­mann har væ­ret ind­blan­det i tu­mult i for­bin­del­se med en by­tur i Aal­borg, og det ko­ster nu en kortva­rig plads i skam­me­kro­gen. Den sport­s­li­ge le­del­se i Vi­borg har be­slut­tet, at Wi­ch­mann ik­ke skal spil­le den kom­men­de kamp i Su­per­liga­en på ude­ba­ne mod Es­b­jerg.

Den 24- åri­ge midt­ba­ne­spil­ler har for­kla­ret sig og in­for­me­ret Vi­borg­le­del­sen og ch­eft ræ­ner Jo­hn­ny Møl­by om­kring epi­so­den, som nu be­ty­der en plads ude af trup­pen mod Es­b­jerg. Den­ne op­træ­den er i strid med klub­bens vær­di­er og ko­deks » Den­ne op­træ­den er i strid med klub­bens vær­di­er og ko­deks for, hvor­dan man er off ent­lig rol­lemo­del, og for hvor­le­des man for­be­re­der sig som se­ri­øs og pro­fes­sio­nel fod­bold­spil­ler i Vi­borg FF. «

» Kon­se­kven­sen her­af bli­ver, at Mat­hi­as Wi­ch­mann ik­ke er med i trup­pen i næ­ste run­de i Alka Su­per­liga­en mod Es­b­jerg, « skri­ver Vi­borg på sin hjem­mesi­de.

Ek­stra Bla­det skrev om epi­so­den, at Wi­ch­mann søn­dag mor­gen ved syv­ti­den var in­vol­ve­ret i vild tu­mult for­an McDo­nalds i Østerå­ga­de i Aal­borg.

På en vi­deo­op­ta­gel­se, der blev op­ta­get af en for­bi­pas­se­ren­de, skul­le Wi­ch­mann iført rø­de sko væ­re set skub­be en ung mand om­kuld. » Jeg kan ik­ke rig­tig hu­ske det. Der var ba­re lidt tu­mult, tror jeg, « lød det fra Wi­ch­mann til avi­sen i den for­bin­del­se.

Wi­ch­mann har spil­let 16 kam­pe i Su­per­liga­en i den­ne sæ­son - de fl este af kam­pe­ne som ind­skift er. Den tid­li­ge­re AaB- spil­ler har kon­trakt med Vi­borg til som­me­ren 2017.

FC Nord­s­jæl­land har solgt island­ske Gud­mun­dur Thora­rin­s­son til den nor­ske fod­bold­klub Ro­sen­borg.

23- åri­ge Thora­rin­s­son kom til FCN for et år si­den fra nor­ske Sar­ps­borg, hvor han hav­de væ­ret en pro­fi l i to sæ­so­ner. Men Thora­rin­s­son nå­e­de al­drig at få sit gen­nem­brud i Farum- klub­ben, og træ­ner Kas­per Hjul­mand har i for­å­ret til­delt midt­ba­ne­spil­le­ren en re­ser­verol­le. Han nå­e­de at spil­let 35 kam­pe for FCNog fi k sco­ret en en­kelt gang i eft er­å­ret mod Ho­bro. /

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.