Fø­rer­hol­dets fes­ne for­år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

» Det er så pivrin­ge, « lød det fra Lyng­bys an­gri­ber Fre­de­rik Gyt­kjær eft er 0- 0- kam­pen mod FC Roskil­de. Or­de­ne vi­ser ut­ve­ty­digt, at for­å­ret ik­ke har væ­ret godt for Lyng­by, og ta­ger man sid­ste for­år med, der kun bød på i alt tre sej­re, har det væ­ret de­ci­de­ret ka­ta­stro­falt. Elen­dig ba­ne » Vi er ik­ke til­fred­se. Jeg sy­nes, at vi klart har de stør­ste chan­cer, og vi skul­le ha­ve luk­ket kam­pen me­get tid­li­ge­re. Det er så pivrin­ge. Det er en ba­ne, man ik­ke kan spil­le fod­bold på, så jeg kan fo­re­stil­le mig, at det var en for­fær­de­lig kamp at se på, « sag­de Fre­de­rik Gyt­kjær, der selv brænd­te en stor chan­ce i før­ste hav­leg.

Med blot en sejr i for­å­ret ta­ber Lyng­by lidt ter­ræn til Vej­le på an­den­plad­sen, der smadre­de Ski­ve 3- 0, mens Hor­sens – hvis de vin­der den kamp, de har i hån­den – kan brin­ge sig seks po­int eft er.

Roskil­de for­sat­te der­i­mod de­res go­de sti­me og spil­le­de en fi n kamp, hvor man i fl ere om­gan­ge fi k te­stet træ­vær­ket på gæ­ster­nes mål. Lyng­by var hel­ler ik­ke uden chan­cer og til­spil­le­de sig ek­sem­pel­vis en kæm­pe en af slagsen, eft er de hav­de for­vand­let Roskil­des felt til sel­ve­ste Co­pa­ca­ba­na og på im­po­ne­ren­de vis fi k jong­le­ret sig frem til en god mu­lig­hed. Men symp­to­ma­tisk for den­ne fo­re­lø­bi­ge halv­del af sæ­so­nen, blev bol­den sendt over mål. Topkamp i Vej­le På tors­dag kan Vej­le føl­ge op på den fo­re­lø­big go­de sti­me, når man på hjem­me­ba­ne ta­ger imod Vend­sy­s­sel til en va­ske­æg­te topkamp i 1. di­vi­sion.

Vin­der Vej­le den kamp, har hol­det sam­men med Hor­sens for al­vor spil­let sig ind i jag­ten på Lyng­by, der må san­de, at man sta­dig slås lidt med for­års­dæ­mo­ner­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.