5.000 til­ba­ge­holdt i Paki­stan eft er selv­mord­s­an­greb

BT - - NYHEDER -

Si­den det blo­di­ge selv­mord­s­an­greb i en park i La­ho­re søn­dag, hvor 72 men­ne­sker blev dræbt, har de paki­stan­ske myn­dig­he­der til­ba­ge­holdt fl ere end 5.000 for­mode­de mi­li­tan­te.

Myn­dig­he­der­ne har se­ne­re løsladt al­le på nær 216 mistænk­te, som skal eft er­for­skes nær­me­re. Det op­ly­ser mi­ni­ster Ra­na Sa­naul­lah i Punjabprovin­sen.

Han op­ly­ser vi­de­re, at politiet, hæ­ren og eft er­ret­nings­a­gen­ter har gen­nem­ført en lang ræk­ke ra­zzi­a­er i provin­sen.

De an­hold­te mistæn­kes for at ha­ve for­bin­del­ser til ek­stre­mi­sti­ske is­la­mi­ster, op­ly­ser em­beds­mænd, dog uden at gi­ve nog­le nær­me­re op­lys­nin­ger om de an­hold­tes til­knyt­ning til søn­da­gens an­greb.

Pre­mi­er­mi­ni­ster Nawaz Sha­rif har be­or­dret politiet og hæ­ren til at slå hårdt ned på is­la­mi­sti­ske mi­li­tan­te i Paki­stan.

» Jeg vil ha­ve et me­re pro­ak­tivt sam­ar­bej­de mel­lem politiet, hæ­ren og eft er­ret­ning­s­tje­ne­ster­ne, « sag­de han man­dag.

» Vo­res kamp vil fort­sæt­te, ind­til vi fuld­stæn­dig har ud­ryd­det ter­r­o­ris­mens ond­skab. «

Ja­maat- ur- Ahrar, en frak­tion af paki­stansk Ta­li­ban, har ta­get skyl­den for selv­mord­s­an­gre­bet i La­ho­re. Grup­pen si­ger, at det var ret­tet mod krist­nes på­ske­fejring.

72 men­ne­sker, her­i­blandt man­ge børn, blev dræbt, mens om­kring 350 blev sår­et.

Selv­mord­s­bom­ben i par­ken i La­ho­re er det blo­dig­ste an­slag, Paki­stan har op­le­vet si­den de­cem­ber 2014, hvor 134 sko­lebørn blev dræbt ved en mas­sa­kre i Pes­hawar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.