Brøg­ger: Gid jeg var sven­sker

BT - - NYHEDER -

UDLÆNDINGELOVGIVNING Den dan­ske for­fat­ter Suzan­ne Brøg­ger vil fak­tisk hel­le­re væ­re svensk end dansk. Det si­ger hun til den sven­ske avis Expres­sen, der har mødt den dan­ske for­fat­te­rin­de til in­ter­view i Kø­ben­havn. Da de spør­ger hende, om hun hel­le­re vil væ­re svensk end dansk, er sva­ret et run­gen­de ja, som den dan­ske for­fat­ter ud­dy­ber:

» Sve­ri­ge pas­ser bed­re med min egen mul­ti­na­tio­na­le bag­grund. Den po­li­tik, I har ført, er me­re re­a­li­stisk i læng­den. Des­u­den er det in­tel­lek­tu­el­le ni­veau hos jer hø­je­re end i Dan­mark - selv­om jeg ved, man­ge sven­ske­re ik­ke er eni­ge, « for­kla­rer Suzan­ne Brøg­ger.

Hun er især util­freds med den stram­me­re udlændingelovgivning, som er vok­set frem de se­ne­ste 15 år. Smyk­ke­loven næv­ner hun som et ek­sem­pel - og hun ud­vi­ser sam­ti­dig sym­pa­ti med fil­min­struk­tør Thomas Vin­ter­berg, der tid­li­ge­re har mødt me­get kri­tik for på film­festi­va­len i Ber­lin at si­ge, at han skam­me­de sig over at væ­re dan­sker. Ra­ci­sti­ske ma­ni­fe­sta­tio­ner » Vi ser ra­ci­sti­ske ma­ni­fe­sta­tio­ner, stram­me­re lov­giv­ning, en smyk­ke­lov som fø­rer tan­ker­ne hen på Na­zi­tys­kland - det er ba­re guldtæn­der­ne, som mang­ler. Da in­struk­tør Thomas Vin­ter­berg var i Ber­lin, sag­de han, at han skam­me­de sig over at væ­re dansk. Ef­ter det kald­te man ham en ’ for­ræ­der’ her­hjem­me. Så det var det med den yt­rings­fri­hed, « si­ger Suzan­ne Brøg­ger i in­ter­viewet.

Den dan­ske for­fat­ter po­in­te­r­er dog, at hun ik­ke går rundt og skam­mer sig i hver­da­gen - men hun for­står ud­lands­dan­ske­re, der ik­ke er me­get for at ved­ken­de sig de­res na­tio­na­li­tet i dis­se ti­der.

» Sve­ri­ge pas­ser bed­re med min egen mul­ti­na­tio­na­le bag­grund. Den po­li­tik, I har ført, er me­re re­a­li­stisk i læng­den, « si­ger for­fat­ter Suzan­ne Brøg­ger i et in­ter­view til den sven­ske avis Expres­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.