Tro­en hjæl­per Dron­nin­gen med dø­den

BT - - NYHEDER -

HJÆLP TIL TUN­GE TAN­KER Selv­om knap 77 pro­cent af dan­sker­ne er med­lem af Fol­kekir­ken, har de fle­ste af os et tem­me­lig af­slap­pet for­hold til kri­sten­dom og tro. Og kir­ke­be­sø­ge­ne be­græn­ser sig for man­ges ved­kom­men­de til en en­kelt gud­stje­ne­ste ved ju­le­tid, el­ler når ven­ner og fa­mi­lie in­vi­te­rer til bryl­lup el­ler bar­nedåb. Men for Dan­marks dron­ning spil­ler tro­en en mar­kant stør­re rol­le, for­tal­te hun i søn­da­gens af­snit af ’ Dron­nin­gens slot­te’, der blev sendt på DR1. I pro­gram­met kom Dron­nin­gen, der fyl­der 76 år i næ­ste må­ned, og­så ind på, at net­op tro­en er med til at hjæl­pe hende med at hånd­te­re tan­ker­ne om dø­den:

» Det er det, jeg me­ner, man fin­der i sin krist­ne tro – at man ik­ke er ale­ne i det. For nu at si­ge det di­rek­te – man skal ik­ke gå ale­ne ind i dø­den, for Jesus har væ­ret der selv. Det tror jeg, er det væ­sent­li­ge, « ly­der det i do­ku­men­tar­se­ri­ens sid­ste af­snit.

Selv­om Dron­nin­gen me­ner, at hen­des tro hjæl­per på de tun­ge tan­ker, der op­står, når ‘ sta­ti­stik­ken si­ger, at en­den er nær­me­re, end den har væ­ret’, så kan den ik­ke helt ud­vi­ske fryg­ten.

» Men det be­ty­der ik­ke, at man ik­ke vil væ­re væl­dig ked af det og sik­kert og­så ban­ge, når man står den ( dø­den, red.) nær­me­re, « er­ken­der hun i tv- pro­gram­met.

At tro­en er et pej­le­mær­ke for dron­ning Mar­gret­he kom­mer ik­ke bag på Sa­bi­ne Bech- Hansen, der er præst i Aar­hus Dom­kir­ke, som Dron­nin­gen of­te gæ­ster, når hun til­brin­ger tid på Mar­se­lis­borg Slot. Senest delt­og hun sam­men med prins Hen­rik i høj­mes­sen på­ske­dag.

» Jeg har ind­tryk af, at Dron­nin­gen har ut­ro­lig me­get for­stand på te­o­lo­gi og kri­sten­dom og og­så har et me­get per­son­ligt for­hold til kri­sten­dom­men, « for­tæl­ler hun til BT. Per­son­lig sjæ­le­sør­ger » Hun del­ta­ger re­gel­mæs­sigt i gud­stje­ne­ster og kom­men­te­rer præ­di­ke­ner på en må­de, så man kan hø­re, at hun ved, hvad hun ta­ler om, « til­fø­jer Sa­bi­ne Bech- Hansen, der tal­te med Dron­nin­gen om vig­tig­he­den af håb i for­bin­del­se med ter­ror ef­ter søn­da­gens præ­di­ken.

Dron­nin­gens per­son­li­ge sjæ­le­sør­ger, præ­sten Erik Nor­man Svend- sen, har da og­så kaldt hende for ’ en af lan­dets flit­tig­ste kir­ke­gæn­ge­re’ i en kronik i an­led­ning af hen­des 75års fød­sels­dag sid­ste år. Hjælp til vir­ke Nor­man Svend­sen, der har stå­et for fle­re sto­re kir­ke­li­ge be­gi­ven­he­der i kon­ge­hu­set - blandt an­det vie­de han kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Mary - op­ly­ser til BT, at han ik­ke må kom­men­te­re Dron­nin­gens tro af hen­syn til sin tavs­heds­pligt, men hen­vi­ser til kronikken, der blev bragt i Kri­ste­ligt Dag­blad.

Her for­kla­rer han blandt an­det, at Dron­nin­gen blev op­ta­get af tros­spørgs­må­let ef­ter hun blev ud­råbt til dron­ning i 1972 ef­ter kong Fre­de­rik d. 9. s død, og at hun of­te har fun­det det nød­ven­digt at ha­ve Guds hjælp til sit vir­ke som re­gent.

» Den krist­ne tro er ble­vet ker­nen i mig, selv om jeg ik­ke er no­get sær­ligt fromt ge­myt af den grund. Men det er ble­vet så væ­sent­ligt for mig, at jeg ik­ke kan reg­ne det væk. Tro­en er mit fa­ste hol­de­punkt, når tin­ge­ne el­lers kan væl­te lidt om øre­ne på én, « for­tal­te dron­nin­gen i sin erin­drings­bog ‘ Mar­gret­he’ fra 2005.

Jes Fa­bri­ci­us Møl­ler, der er lek­tor i hi­sto­rie ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og eks­pert i det dan­ske kon­ge­hus, un­der­stre­ger, at Dron­nin­gen har en in­sti­tu­tio­nel for­plig­tel­se til den lut­hersk- evan­gel­ske kir­ke, men...

» Hun kun­ne jo ha­ve valgt at gø­re det lidt på skrømt. I ste­det har hun gjort me­get for at sæt­te sig ind i kri­sten­dom og te­o­lo­gi, og så er hun en flit­tig kir­ke­gæn­ger, « vur­de­rer han.

» Hun ta­ger sin for­plig­tel­se til at til­hø­re kir­ken me­get al­vor­ligt – på sam­me må­de som hun ta­ger al­le si­ne tjenst­li­ge for­plig­tel­ser al­vor­ligt, « til­fø­jer han. Det er det, jeg me­ner, man fin­der i sin krist­ne tro – at man ik­ke er ale­ne i det. For nu at si­ge det di­rek­te – man skal ik­ke gå ale­ne ind i dø­den, for Jesus har væ­ret der selv. Det tror jeg, er det væ­sent­li­ge

Det æn­dre­de sig, da hun som ba­re 31- årig mor til to små dren­ge mi­ste­de sin far og blev ud­råbt til Dan­marks dron­ning. Her af­slut­te­de hun sin ta­le på Ama­li­en­borg Slots­plads med sit valg­s­prog: ’ Guds hjælp, Fol­kets kær­lig­hed, Dan­marks styr­ke’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.