Trumps kampag­ne­le­der sig­tes for vold

BT - - NYHEDER -

VALG­KAMP Den re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat Do­nald Trumps kampag­ne­le­der, Corey Lewan­dowski, er an­holdt i Fl­o­ri­da og sig­tet for vold mod en jour­na­list, skri­ver BBC. » Hr. Lewan­dowski er helt og al­de­les uskyl­dig i dis­se an­kla­ger, « si­ger Trump iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters i en ud­ta­lel­se.

Po­li­tirap­por­ten vi­ser, at den 42- åri­ge kampag­ne­le­der er sig­tet for tid­li­ge­re på må­ne­den at ha­ve gre­bet ud ef­ter jour­na­li­sten Mi­chel­le Fi­elds og gi­vet hende knubs.

Mi­chel­le Fi­elds dæk­ke­de et valg­mø­de for det kon­ser­va­ti­ve me­die Breit­bart 8. marts, da kampag­ne­le­de­ren over­faldt hende. Politiet of­fent­lig­gør vi­deo » Han vil er­klæ­re sig ik­ke skyl­dig, og han ser frem til at mø­de op i ret­ten. Han er fuld­stæn­dig over­be­vist om, at han bli­ver fri­fun­det, « si­ger Trump.

Politiet har of­fent­lig­gjort en vi­deo­op­ta­gel­se, der vi­ser hæn­del­sen mel­lem Fi­elds og Lewan­dowski.

Vi­deo­en vi­ser, hvor­dan Mi­chel­le Fi­elds går ved si­den af Trump, da Lewan­dowski gri­ber hen­des arm og træk­ker hende bag­læns.

Mak­si­mums­straf­fen for den pa­ra­graf, kampag­ne­le­de­ren er sig­tet ef­ter, er et års fængsel og en bø­de på 1000 dol­lar.

Der har væ­ret hånd­ge­mæng ved fle­re af Do­nald Trumps væl­ger­mø­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.