3 4 5

BT - - NYHEDER -

di ’ hånd­vær­ker­ne’ er pist for­s­vun­det ef­ter for­hånds­be­ta­lin­gen.

» Du kan ri­si­ke­re, at du gi­ver dem 20.000 kr. i hån­den, og så ser du dem al­drig me­re. I bed­ste fald kom­mer de og læg­ger ste­ne­ne oven på jor­den på ter­ras­sen, og så skal du al­le­re­de ha­ve det la­vet om næ­ste som­mer, « si­ger Mi­ka­el Mortensen fra Dansk Byg­ge­ri, der på det kraf­tig­ste fra­rå­der at be­ta­le pen­ge på for­hånd for renove­rings­ar­bej­de.

Er ar­bej­det ik­ke ud­ført kor­rekt, må for­bru­ger­ne selv fin­de pun­gen frem for at få ud­bed­ret ska­der­ne.

» De uden­land­ske hånd­vær­ke­re er som re­gel over al­le bjer­ge, når det går op for for­bru­ger­ne, at de er ble­vet godt og grun­dig snydt. Og da ar­bej­det ik­ke er om­fat­tet af no­gen ga­ran­ti, en­der for­bru­ger­ne of­te med en dob­belt reg­ning, « si­ger Mi­ka­el Mortensen. Tjek virk­som­he­den Ti­ne So­de, fa­g­eks­pert i Bo­li­us, op­for­drer dan­ske­re til at tjek­ke, om fir­ma­et står re­gi­stre­ret i cvr- re­gi­stret.

» Hvis man kan se, at fir­ma­et er uden­land­sk og ik­ke er moms­re­gi­stre­ret i Dan­mark, skal man ik­ke bru­ge dem, « si­ger Ti­ne So­de iføl­ge Ritzau.

Hun rå­der des­u­den bo­li­ge­jer­ne til at un­der­sø­ge, om fir­ma­et har bank i Dan­mark.

» Det er vig­tigt, hvis der se­ne­re skul­le op­stå en for­sik­rings­sag, el­ler hvis fir­ma­et be­gyn­der at kræ­ve pen­ge for at be­stil­le ma­te­ri­a­ler. Så er det godt at vi­de, hvor pen­ge­ne bli­ver sendt hen. «

En­de­lig hand­ler det om at bru­ge sin sun­de for­nuft, si­ger Ti­ne So­de:

» For­hør dig hos sin na­bo­en og spørg, om det er rig­tigt. Man kan og­så al­tid spør­ge ef­ter kon­tak­top­lys­nin­ger på tid­li­ge­re kun­der, som hånd­vær­ke­ren har la­vet lig­nen­de ar­bej­de hos. « GO­DE RÅD Kræv et skrift­ligt til­bud og kon­trol­ler virk­som­he­den og de an­før­te kon­tak­top­lys­nin­ger. Ind­hent fle­re til­bud og der­med få en in­di­ka­tion af om et til­bud ad­skil­ler sig mar­kant fra de an­dre. Und­lad at be­ta­le kon­tant for ud­ført ar­bej­de. Vent med at be­ta­le til ar­bej­det er ud­ført. Brug din sun­de for­nuft – er til­bud­det i vir­ke­lig­he­den for godt til at væ­re sandt?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.