Nej, vi skal ik­ke ha­ve sin­delags­kon­trol

BT - - DEBAT - PEL­LE DRAG­STED

sto­re di­lem­ma­er i den her dis­kus­sion. På den ene si­de in­de­bæ­rer det, at når man stats­god­ken­der tros­sam­fund, så kan man stil­le krav. Men vi skal pas­se på, at vi ik­ke en­der med sin­delags­kon­trol. For hvem er det, der skal ta­ge stil­ling til sin­dela­get?

Man kan sag­tens kræ­ve, at loven skal Vi har over­hol­des, og at man ik­ke må op­for

dre til ste­ning og an­dre klok­ke­kla­re re­li­gions­fri

ulov­lig­he­der. Ud­for­drin­gen er, hvis hed, men ima­mer det ale­ne hand­ler om hold­nin­ger. må ik­ke præ­di­ke i strid med den off ent­li­ge or­den og sæ­de­lig­hed

ud­gør et me­get stort pro­blem, hvor fol­kekir­ken der­i­mod fun­ge­rer godt. Det er et pro­blem, at man præ­di­ker had, for­føl­gel­se og vold. Som ud­gangs­punkt har vi uind­skræn­ket yt­rings­fri­hed, men græn­sen går der, hvor man præ­di­ker mod den off ent­li­ge or­den. Så selv ved re­li­gions­fri­he­den er der græn­ser. Det er ik­ke ulov­ligt, at de er der, men vi har et kæm­pe sik­ker­heds­pro­blem, eft er­som at om­kring 27 unge fra Østjyl­land er ta­get af sted til Sy­ri­en via Grim­høj­moskéen. Vi skal kun­ne rets­for­føl­ge dem, der in­spi­re­rer dem og op­for­drer dem til det.

DE RA­DI­KA­LI­SE­RE­DE MOSKÉER

al­le­re­de har, har væ­ret go­de nok i for­hold det, der tra­dio­nelt set har do­mi­ne­ret i Dan­mark. Alt­så harm­lø­se an­ten­ne­for­e­nin­ger og mis­sions­virk­som­he­der. Men vi har med et helt nyt fæ­no­men at gø­re. En ide­o­lo­gi, der har et vi­sions­sam­fund, der byg­ger på vold. Der­for er vi nødt til at ju­ste­re vo­res værk­tø­jer til den nye vir­ke­lig­hed.

DE VÆRK­TØ­JER, VI

DER ER NOG­LE

de­mo­kra­ti­et er, at folk må me­ne og si­ge tos­se­de ting, og så er det vo­res an­dres op­ga­ve at be­kæm­pe det tos­se­de. Det går man ind og pil­ler ved, hvis man be­stem­mer, at be­stem­te hold­nin­ger får kon­se­kven­ser. Så bli­ver det et op­gør med det frie sam­fund, vi har. Det kan en­de med sin­delags­kon­trol, som vi ken­der fra sta­ter, vi ik­ke nor­malt vil sam­men­lig­ne os med, hvor sta­ten gør sig til dom­mer over, hvad man må me­ne.

eni­ge om, at må­let er at gi­ve de hold­nin­ger mod­stand, som vi så i ’ Moskéer­ne bag Slø­ret’. Det er dybt usym­pa­tisk, og desvær­re fo­re­går det i nog­le moskéer. Det bed­ste, vi kan gø­re, er at gø­re det, vi al­tid har gjort, når vi har mødt an­dre gro­te­ske, to­ta­li­tæ­re hold­nin­ger gen­nem ti­den. Nem­lig at mø­de dem med vo­res eg­ne ar­gu­men­ter, vi­se dem at de­mo­kra­ti­et fun­ge­rer bed­re, og først og frem­mest un­der­støt­te det op­rør, der er i gang blandt unge mus­li­mer, der ik­ke fi nde sig i at bli­ve sty­ret af dis­se van­vit­ti­ge le­vereg­ler.

VI ER AL­LE

EN DEL AF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.