En hyl­dest til An­ker

BT - - DEBAT -

Jeg er først født eft er An­ker Jør­gen­sen var gå­et af som stats­mi­ni­ster. Og blev først selv ak­tiv i So­ci­al­de­mo­kra­ti­et læn­ge eft er An­ker hav­de for­ladt Fol­ke­tin­get. Al­li­ge­vel er han en af de politikere, der har haft størst ind­fl ydel­se på mit syn på po­li­tik og på hvor­for, at jeg er ble­vet so­ci­al­de­mo­krat. I MAN­GE ÅR har jeg haft den tra­di­tion at be­sø­ge An­ker på plejehjemmet. Ger­ne med en po­se øl til de­ling. Da jeg var for­bunds­for­mand for Dan­marks So­ci­al­de­mo­kra­ti­ske Ung­dom hav­de jeg ved fl ere valg den be­tro­e­de op­ga­ve at føl­ge An­ker ned at stem­me, da vi bo­e­de nær hin­an­den og der­for del­te valg­sted. Det der i te­o­ri­en skul­le væ­re en kort tur ned i stem­me­bok­sen, ud­vik­le­de sig oft e til at ta­ge en hel dag. Med lan­ge snak­ke med en hver vi mød­te på vej­en, og ti­melan­ge café­be­søg med snak om den po­li­ti­ske si­tu­a­tion. HAN VAR ET li­ge­så fan­ta­stisk, fol­ke­ligt og be­ga­vet men­ne­ske, som al­le har stå­et i kø for at si­ge den sid­ste uges tid. Men mest af alt er det man­den og po­li­ti­ke­rens ev­ne til at vil­le lø­se sam­fun­dets pro­ble­mer. An­ker var stats­mi­ni­ster un­der i et år­ti præ­get af øko­no­misk kri­se. Og en helt ny form for kri­se, som in­gen for­stod og in­gen rig­tig hav­de det rig­ti­ge svar på. DE BOR­GER­LI­GE I Dan­mark har igen­nem de sid­ste 30 år ført en de­ci­de­ret for­kert og ond­s­in­det kampag­ne mod An­ker Jør­gen­sens øko­no­mi­ske dis­po­si­tio­ner un­der kri­ser­ne. Men sand­he­den er, at An­kers kri­sepo­li­tik vir­ke­de. Og den var ret­fær­dig. DA AN­KER JØR­GEN­SEN i 1975 over­tog re­ge­rings­mag­ten fra Poul Hart­ling ( V), var det eft er at den før­ste olie­kri­se var brudt ud. Hart­ling hav­de groft uansvar­ligt pum­pet mil­li­ar­der af kro­ner ud i ufi nan­si­e­re­de skat­te­let­tel­ser. Da An­ker over­tog, var Dan­marks kon­kur­ren­ce­ev­ne elen­dig. DA DEN AN­DEN olie­kri­se kom i 1979 gjorde An­ker det ene­ste rig­ti­ge – at sat­se he­le bu­tik­ken på at gø­re no­get ved den enor­me ar­bejds­løs­hed og ved at gen­nem­fø­re en he­ste­kur, der skul­le ned­brin­ge dan­sker­nes over­for­brug. Ar­bejds­løs­he­den var høj og der­for var un­der­skud­det stort på de off ent­li­ge fi nan­ser, men An­ker vid­ste og­så at Dan­marks kon­kur­ren­ce­ev­ne vil li­de i man­ge år frem­over, hvis ar­bejds­løs­he­den vil bli­ve et struk­tu­relt pro­blem. Po­li­tik­ken vir­ke­de. I de føl­gen­de år blev der skabt man­ge ar­bejds­plad­ser i Dan­mark, og det gav øge­de skat­te­ind­tæg­ter. AN­KER STOD FOR at op­ret­te Løn­mod­ta­ger­nes Dyr­tids­fond, der sik­re­de ar­bej­der­nes re­al­løn i en tid hvor in­fl atio­nen steg sam­ti­dig med at lan­det var ramt af stag­na­tion. An­ker sik­re­de, at de mest neds­lid­te kun­ne træk­ke sig til­ba­ge tid­li­ge­re og unge sam­ti­dig kun­ne kom­me ind på ar­bejds­mar­ke­det: Eft er­løn­nen. Og un­der An­ker steg ud­dan­nel­ses­ni­veau­et.

HVIS MAN EN­DE­LIG vil fæl­de dom Er So­ci­al­de­mo­kra­ti­et afh æn­gi­ge af, at Al­ter­na­ti­vet pe­ger på Met­te Fre­de­rik­sen som stats­mi­ni­ster, hvis de vil vin­de en valg­kamp? over tid­li­ge­re regeringer, kan man jo prø­ve at sam­men­lig­ne med Fogh/ Løk­ke re­ge­rin­ger­ne i 00er­ne. Her for­må­e­de man at bor­tøds­le Dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste øko­no­mi­ske op­sving. Der blev ka­stet hund­red­vis af mil­li­ar­der kro­ner ud af vin­du­et i de go­de år på ufi an­si­e­re­de skat­te­let­tel­ser.

PA­NE­LET An­ker fortje­ner hæ­der. Og han fortje­ner at vi gør op med myten om, at han var en dår­lig el­ler uansvar­lig stats­mi­ni­ster

RE­SUL­TA­TET VAR KLART. Da An­ders Fogh for­lod stats­mi­ni­ster­po­sten i 2009 var ud­dan­nel­ses­ni­veau­et fal­det sam­men­lig­net med 90er­ne. Ulig­he­den var ste­get. Kon­kur­ren­ce­ev­nen var hi­sto­risk dår­lig. Ar­bejds­plad­ser­ne i pro­duk­tio­nen var ved at fl yt­te ud af lan­det. Den off ent­li­ge sek­tor le­ve­re­de rin­ge­re ser­vi­ce. Og ung­doms­ar­bejds­løs­he­den var på ni­veau med de vær­ste ti­der i 80er­ne. OM­TRENT SAM­TI­DIG MED, at An­ders Fogh gik af som stats­mi­ni­ster blev Dan­mark ramt af fi nanskri­sen. Men Fogh- re­ge­rin­ger­ne fra 2001 til 2009 er for­tæl­lin­gen om en re­ge­ring, der hav­de mu­lig­he­der for at ru­ste Dan­mark til frem­ti­den – men som lod væ­re. DET STÅR I skarp kon­trast til, hvad An­ker Jør­gen­sen for­må­e­de at gø­re i den på det tids­punkt vær­ste al­vor­lig­ste øko­no­mi­ske kri­se si­den 30er­ne. Han hånd­te­re­de bå­de kri­sepo­li­tik og skab­te so­ci­al frem­gang. AN­KER FORTJE­NER HÆ­DER. Og han fortje­ner at vi gør op med myten om, at han var en dår­lig el­ler uansvar­lig stats­mi­ni­ster. Det pas­ser gan­ske en­kelt ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.