Pi­gers se­xliv ud­stil­les

OR­D­RUP GYM­NA­SI­UM ØRE­GÅRD GYM­NA­SI­UM GAM­MEL HEL­LERUP GYM­NA­SI­UM

BT - - NYHEDER -

MOBBEMILJØ ’ Stik di­ne ven­ner - før de stik­ker dig’. Så­dan ly­der mot­to­et for Gam­mel Hel­lerup Gym­na­si­ums sko­le­blad ’ Mosqui­to’, hvor man kan læ­se dybt in­ti­me be­skri­vel­ser af ’ fri­ske 3. G knæg­tes’ tu­re med ’ put­tepi­ger’ fra de an­dre klas­ser. I åre­vis er gym­na­sie­e­le­vers seksu­el­le es­ka­pa­der ble­vet ud­le­ve­ret i sko­le­bla­de på gym­na­si­er nord for Kø­ben­havn. Bla­de­ne om­ta­les som ’ slad­der­bla­de’, og he­ri fin­der man så­kald­te ’ ger­nings­li­ster’ over, hvem der har væ­ret i seng med, hvem der har på­dra­get sig køns­syg­dom­me ved det, og hvem der har mi­stet de­res mø­dom­me un­der ak­ter­ne.

Det var Ra­dio 24/ syv, som i går stod bag af­slø­rin­gen, og som do­ku­men­te­re­de hi­sto­ri­en med ek­semp­ler fra bå­de Gam­mel Hel­lerup Gym­na­si­um, Or­d­rup Gym­na­si­um og Øre­gaard Gym­na­si­um i Hel­lerup. Men af­slø­rin­gen kom­mer ik­ke bag på Kristoffer Hü­bertz Larsen fra 2. G på Gam­mel Hel­lerup Gym­na­si­um. Han for­tæl­ler, at der har væ­ret fle­re sa­ger, hvor gym­na­siepi­ger har følt sig ud­le­ve­ret i slad­der­bla­de­ne.

» Le­del­sen bry­der sig ik­ke om det, for­di det stri­der imod gym­na­siets vær­di­er, men me­re gør le­del­sen ik­ke, « si­ger Kristoffer Hü­bertz Larsen til Ra­dio 24/ syv.

Hi­sto­ri­en om 3. G- fy­re­nes tur med ’ put­tepi­ger­ne’ stam­mer fra net­op Gam­mel Hel­lerup Gym­na­si­um. Den blev bragt i bla­det ’ Mosqi­to’ i 2013 un­der over­skrif­ten ’ Man er vel ik­ke en kri­ger før man har blod på svær­det’.

Her kun­ne man læ­se en ud­før­lig be­skri­vel­se af, hvor­dan en fyr ta­ger en pi­ges mø­dom, så den ’ stakkels vært’ stod til­ba­ge med blod på la­ger­ne. BT for­søg­te i går for­gæ­ves at få en kom­men­tar fra gym­na­siets rek­tor Jør­gen Rasmussen.

På Or­d­rup Gym­na­si­um fastslog rek­tor Hen­ning Thom­sen, at man har ’ ind­ført et vær­di­grund­lag’, så bla­det i dag er ’ an­der­le­des’, men selv i se­ne­ste sko­le­blad op­træ­der der se­xhi­sto­ri­er. Luk­ke­de sko­le­blad På Øre­gaard Gym­na­si­um luk­ke­de man i ef­ter­å­ret sko­le­bla­det Øre­vox, net­op for­di ele­ver føl­te sig kræn­ket over ind­hol­det, men i sko­lens ra­dio, Ra­dio ØG, kan man sta­dig lyt­te til in­ti­me hi­sto­ri­er om ele­ver­ne. Det skal nu un­der­sø­ges, si­ger sko­lens Der lig­ger en un­der­lig­gen­de ac­cept af, at pi­gen blot er et ob­jekt, som skal til­freds­stil­le fy­ren. Der op­står en gråzo­ne, hvor det plud­se­lig bli­ver le­galt at kø­be og sæl­ge hin­an­den vi­ce­rek­tor. » Vi ta­ger klart af­stand fra de ek­semp­ler, der fin­des på det. Græn­sen er nå­et, og der­for går vi og­så i di­a­log med redaktionen og elev­rå­det.

Der er sket et skred i to­nen på so­ci­a­le me­di­er, men og­så i vo­res til­fæl­de, i ra­dio­en, hvor to­nen la­der til at væ­re ble­vet grove­re, « si­ger vi­ce­rek­tor på Øre­gaard Gym­na­si­um, Bir­git­te Hansen.

» I kam­pens he­de er der rø­get no­get ud, der ik­ke må kom­me ud. I ra­dio­en er det gå­et galt, for­di der er kom­met lyt­terin­put på mail, og så har man glemt at hol­de ho­ve­d­et koldt og kun tænkt i at la­ve sjov,

HÆN­GES UD Det kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for de gym­na­siepi­ger, som får de­res se­xliv hængt ud på he­le sko­len. Det si­ger psy­ko­log og le­der af rå­d­giv­ning­s­tje­ne­sten Gir­l­talk. dk An­na Bjer­re. » Min be­kym­ring er, at det kan få al­vor­li­ge kon­se­kven­ser for de pi­ger, som ik­ke har mu­lig­hed for at mod­si­ge det, der bli­ver skre­vet om dem. De her hi­sto­ri­er er med til at ska­be en be­stemt rol­le­for­de­ling og en stig­ma­ti­se­ring, som i vær­ste fald kan fø­re til mob­ning, « si­ger

Hun un­der­stre­ger, at hun ik­ke ken­der de på­gæl­den­de gym­na­sie­mil­jø­er, men hun ar­bej­der til dag­ligt med pi­ger, der på sam­me må­de har op­le­vet at få de­res seksu­al­liv ud­le­ve­ret.

» Dem, der står bag, vil sik­kert si­ge: ’ Det er ba­re for sjov’, og man­ge pi­ger fø­ler fak­tisk, at der er uskrev­ne reg­ler om, at de ik­ke må væ­re for sip­pe­de. Hvis ik­ke de er til­gæn­ge­li­ge, så er de ban­ge for, at de ik­ke bli­ver ac­cep­te­ret, og det er enormt trist, at pi­ger­ne ik­ke tør si­ge fra, « si­ger An­na Bjer­re og til­fø­jer:

» For de her pi­ger er det alt an­det end sjovt. De fø­ler sig kræn­ket og mis­brugt, og nog­le må i yder­ste in­stans ty til pro­fes­sio­nel hjælp. « ’ Sli­ta­ge­pen­ge’ Hun sam­men­lig­ner slad­der­bla­de­ne med hi­sto­ri­er­ne om unge pi­ger mod de­res vil­je blev be­dømt på hjem­mesi­der. Og fæ­no­me­net ’ sli­ta­ge­pen­ge’, hvor fy­re skal be­ta­le ven­ner, hvis de er sam­men med den sam­me pige.

» Der lig­ger en un­der­lig­gen­de ac­cept af, at pi­gen blot er et ob­jekt, som skal til­freds­stil­le fy­ren. Der op­står en gråzo­ne, hvor det plud­se­lig bli­ver le­galt at kø­be og sæl­ge hin­an­den og bru­ge hin­an­den, som man har lyst, og det er dybt pro­ble­ma­tisk, « si­ger An­na Bjer­re. hvil­ket det na­tur­lig­vis ik­ke er for dem, det er gå­et ud over. «

Over­skri­der græn­ser

» Helt ukri­tisk har det ik­ke væ­ret, for vi har fak­tisk drøf­tet med redaktionen, hvad ret­nings­linjer­ne er, og de er, at man skal respek­te­re hin­an­den. Men det er fri­hed un­der an­svar, og vi har ik­ke god­kendt el­ler cen­su­re­ret, hvad de har sendt ud. «

Hun si­ger, at man nu ind­kal­der re­dak­tion bag ra­dio­en og elev­rå­det til sam­ta­le. » Den får den kon­se­kvens, at vi ta­ler med redaktionen og med elev­rå­det. Bla­det blev fak­tisk luk­ket i ef­ter­å­ret, ef­ter vi net­op hav­de drøf­tet en over­skri­del­se af vo­res græn­ser, for det er klart, at vi ta­ger skar­pt af­stand fra de her ek­semp­ler, « si­ger Bir­git­te Hansen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.