Brutal rø­ver bag­bandt kon­ge­hu­sets gulds­med

BT - - NYHEDER -

SMYK­KER Uden­land­sk po­li­ti hjæl­per Kø­ben­havns Po­li­ti med at sæt­te navn på man­den, der slog til mod gulds­me­den A. Drag­sted. Politiet er til­sy­ne­la­den­de kom­met nær­me­re opkla­rin­gen af et rø­ve­ri i Kø­ben­havn, hvor en æl­dre kvin­de i en gulds­me­de­for­ret­ning blev bag­bun­det.

Den ene af de to ger­nings­mænd er ble­vet iden­ti­fi ce­ret, op­ly­ste Kø­ben­havns Po­li­ti i går.

Ved kup­pet 11. marts mod for­ret­nin­gen A. Drag­sted på Sto­re Kon­gens­ga­de blev den kvin­de­li­ge eks­pe­di­ent ud­sat for en hård­hæn­det be­hand­ling.

Hun blev ført ind i bag­lo­ka­let, hvor hun blev bun­det og tvun­get ned på gul­vet.

» Vi har få­et iden­ti­fi ce­ret den ene af de to ger­nings­mænd, « si­ger po­li­ti­kom­mis­sær René Fre­de­rik­sen fra Kø­ben­havns Po­li­ti.

Ved­kom­men­de er en ru­mænsk stats­bor­ger i 40er­ne. Han er kendt for lig­nen­de kri­mi­na­li­tet.

Det er politiet i et an­det eu­ro­pæ­isk land, der har hjul­pet de­res dan­ske kol­le­ger. Og gen­nem­brud­det er sket på bag­grund af foto fra over­våg­nings­ka­me­ra­er.

Med bag­grund i en fængs­ling­s­ken­del­se kan den mistænk­te eft er­ly­ses in­ter­na­tio­nalt. Tror de har for­ladt lan­det Der­i­mod har politiet end­nu ik­ke sat navn på den an­den per­son, som kan sæt­tes i for­bin­del­se med rø­ve­ri­et.

» Vi tror ik­ke, de er i lan­det me­re, « si­ger po­li­ti­kom­mis­sær René Fre­de­rik­sen.

End­nu har politiet ik­ke gi­vet op­lys­nin­ger om det præ­ci­se ud­byt­te, men man si­ger, at der blev rø­vet gen­stan­de for et stør­re be­løb.

Rø­ve­ri­et fandt sted om for­mid­da­gen den 11. marts. Be­tjen­te af­spær­re­de straks Sto­re Kon­gens­ga­de, men de to mænd, der blev be­skre­vet som øst­eu­ro­pæ­e­re, var væk.

A. Drag­sted reg­nes for en af de fi - ne­re gulds­me­de i Kø­ben­havn og er blandt an­det kendt for at ha­ve le­ve­ret vi­el­ses­rin­ge­ne til prins Jo­a­chim og prin­ses­se Ale­xan­dra i 1995.

Des­u­den frem­stil­ler og re­pa­re­rer for­ret­nin­gen or­dens­tegn for kon­ge­hu­set.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.