Sol­ba­de­re le­ver

BT - - NYHEDER -

Chri­stof­fer, 27 år, Flens­borg

Se­ra Fi­na­le, 40 år, Ber­lin

Mo­ni­ca Bach, 25 år, Kø­ben­havn Kræf­tens Be­kæm­pel­se. Hun un­drer sig over un­der­sø­gel­sens resultater.

» Vi ved med sik­ker­hed, at lan­ge op­hold i solen, f. eks. når man sol­ba­der, gi­ver en hø­je­re ri­si­ko for hud­kræft. Man skal der­for om­gås solen på en må­de, så man ik­ke bli­ver skol­det. I for­hold til re­sul­ta­ter­ne fra den­ne un­der­sø­gel­se er jeg be­kym­ret for, om for­sker­ne har ta­get godt nok høj­de for, at de kvin­der, der ved stu­di­ets start for­tal­te, at de und­går solen, sam­ti­digt var æl­dre, so­ci­alt dår­li­ge­re stil­let og al­le­re­de me­re sy­ge. « Sol­råd I som­mer­hal­vå­ret bli­ver dan­sker­ne jævn­ligt min­det om at pas­se på solen. ‘ Husk sol­hat­ten, smør dig ind i solcre­me, hold dig fra mid­dags­so­len og søg ind i skyg­gen,’ ly­der nog­le af kampag­ner­nes sol­råd, mens vej­r­ud­sig­ter­ne jævn­ligt ad­va­rer om UVin­dek­set på var­me som­mer­da­ge.

Men iføl­ge Bør­ge Nor­dest­gaard er der ik­ke grund til at væ­re så ban­ge for solen:

» Rå­d­giv­nin­gen har væ­ret for unu­an­ce­ret, og sol­for­skræk­kel­sen er gå­et over ge­vind. Man skal selv­føl­ge­lig und­gå at bli­ve skol­det, men el­lers sy­nes jeg, man skal sør­ge for at få den sol, man kan. Man­ge bli­ver gla­de­re af solskin­net, de fle­ste sy­nes, en bru­ne­re kulør er flot og D- vi­ta­min er godt for knog­ler og me­get an­det, « si­ger pro­fes­soren, der dog un­der­stre­ger, at det er en god idé at bru­ge solcre­me for at und­gå skold­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.