Længst

BT - - NYHEDER -

Ti­ne Jen­sen, 24 år, Kø­be­havn LIVSVIG­TIGT VI­TA­MIN D- vi­ta­min bli­ver dan­net i hu­den ved ly­s­eks­po­ne­ring og er vig­tig for cal­si­um­kon­ce­tra­tio­nen i krop­pen. Calci­um er vig­tig for knog­ler og tæn­der. Er calci­um­kon­cen­tra­tio­nen i blo­det for lav, kan det blandt an­det med­fø­re mu­skel­kram­per. D- vi­ta­min sik­rer og­så den rig­ti­ge ba­lan­ce i im­mun­sy­ste­met, og me­nes knyt­tet til krop­pens ge­ne­rel­le ener­gi­ni­veau og hu­mø­ret samt blod­suk­ker­re­gu­le­rin­gen. Fle­re un­der­sø­gel­ser vi­ser, at jo me­re D- vi­ta­min man har i blo­det, jo la­ve­re ri­si­ko for knog­les­kør­hed, di­a­be­tes, hjer­te­kar­syg­dom­me, de­mens og lig­nen­de. Nog­le me­ner sol­lys lin­drer ac­ne og mind­sker bum­ser og nog­le men­ne­sker op­le­ver, at de bli­ver gla­de­re af solskin. KAN GI­VE KRÆFT UV- strå­ling kan med­fø­re mo­der­mær­ke­kræft. Det er den fem­te hyp­pig­ste kræft­syg­dom i Dan­mark og den hyp­pig­ste blandt unge. Hver år bli­ver om­kring 2.000 ramt af hud­kræf­ten, og om­kring 80% over­le­ver syg­dom­men.

Pe­ter An­der­sen, 32 år, Kø­ben­havn UV- strå­ling kan med­fø­re al­min­de­lig hud­kræft. Det er den kræft­form, der kom­mer flest nye til­fæl­de af i Dan­mark - 15.500 om året. Det kan gi­ve grim­me ar at få fjer­net, men til­gen­gæld er det sjæl­dent no­get, man kan dø af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.