Dan­ske ima­mer vil had­præ­di­kan­ter til livs

BT - - NYHEDER -

EK­STRE­MIS­ME Det var ik­ke kun et­ni­ske dan­ske­re, der gøs, da TV2 do­ku­men­ta­ren ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’ kun­ne for­tæl­le, at ima­mer i Grim­høj­moskéen sym­pa­ti­se­rer med ste­ning af kvin­der og op­for­drer til at føl­ge sha­ri­a­lov­giv­nin­gen. Fru­stra­tio­nen over de så­kald­te had­præ­di­kan­ter har og­så væ­ret til at ta­ge og fø­le på i ad­skil­li­ge dan­ske moskéer.

Men selv om man­ge dan­ske ima­mer øn­sker at gø­re kål på de yder­lig­gå­en­de hold­nin­ger, så er de langt fra sik­re på, at den lovæn­dring, som re­ge­rin­gen plan­læg­ger, er løs­nin­gen.

Så­dan ly­der det fra Wa­se­em Hus­sain, for­mand for den dansk­spro­ge­de moské Dansk Is­la­misk Cen­ter.

» Det ly­der godt at si­ge, at man vil dæm­me op for had­præ­di­kan­ter, og jeg kan godt for­stå, at man har be­hov for at fø­le, at man gør no­get. Men at skær­pe lov­giv­nin­gen er den nem­me og ik­ke al­tid mest kon­struk­ti­ve løs­ning, « si­ger han.

Par­ti­le­der­ne på Chri­sti­ans­borg skal i dag for­hand­le om en ny lov, der skal hin­dre en ra­di­ka­li­se­ret drej­ning i lan­dets moskéer.

Bl. a. har kul­tur- og kir­ke­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der ( V) an­non­ce­ret, at re­ge­rin­gen er klar til at re­vi­de­re reg­ler­ne for uden­land­ske ima­mer, så det bli­ver svæ­re­re at præ­di­ke her.

Men det kan gi­ve bag­slag, me­ner Wa­se­em Hus­sain. Lov­giv­ning mod sær­li­ge ty­per af ima­mer ri­si­ke­rer nem­lig at be­ty­de, at nog­le mus­li­mer fø­ler sig end­nu me­re frem­med­gjor­te fra det dan­ske sam­fund, ly­der det. Kan fjer­ne de­res god­ken­del­se » Så vidt jeg kan se, kan kir­ke­mi­ni­ste­ren kun re­gu­le­re de god­kend­te tros­sam­fund, og det ene­ste, man re­elt kan gø­re, er at fjer­ne de­res god­ken­del­se. Og mon ik­ke at dem, det her hand­ler om, er li­geg­la­de med, om de er god­kendt af det dan­ske sam­fund, « si­ger han.

Der­i­mod er han over­be­vist om, at der skal sat­ses på di­a­log.

» Alt for læn­ge har po­li­ti­ker­ne talt om mus­li­mer­ne og mus­li­mer­ne talt om po­li­ti­ker­ne i ste­det for at ta­le med hin­an­den, « si­ger Wa­se­em Hus­sain. Han er ik­ke den ene­ste re­præ­sen­tant fra det mus­lim­ske mil­jø, der mistæn­ker po­li­ti­ker­nes plan for at væ­re ubru­ge­lig i prak­sis.

Anou­ar Tou­i­mi, be­sty­rel­ses­med- lem i Imam Ma­lik In­sti­tut, tror og­så, at grun­dig snak kan ska­be bed­re ram­mer om moskéer­ne.

» Det vil­le væ­re fan­ta­stisk med et mus­lim­sk fæl­les­råd, som even­tu­elt kan la­ve en hånd­bog til samt­li­ge ima­mer i Dan­mark, hvor man gi­ver dem de for­skel­li­ge ram­mer for, hvor­dan de må præ­di­ke, « si­ger han.

I Nus­rat Dja­han moskéen i Hvi­d­ov­re for­tæl­ler moskéens imam, Muham­med Za­ka­ria Khan, at der skal nog­le me­re dra­sti­ske løs­nin­ger på ba­nen, hvis po­li­ti­ker­ne vil ra­di­ka­li­se­rin­gen i moskéer til livs. » Hvis den dan­ske re­ge­ring får op­lys­nin­ger om, at ima­mer i nog­le mo­ske­er præ­di­ker på en må­de, der ska­ber pro­ble­mer for sam­fun­det, så bur­de re­ge­rin­gen ha­ve ret til at luk­ke den. «

Justits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) har tid­li­ge­re af­vist, at det kan la­de sig gø­re, da det er i strid med ret­ten til bå­de yt­rings-, re­li­gions- og for­sam­lings­fri­hed.

Det får dog ik­ke Muham­mad Za­ka­ria Khan til at æn­dre me­ning.

» Det må man lø­se, for hvis ik­ke så vil man in­den for et par år­ti­er stå med de sam­me pro­ble­mer som i Paki­stan, hvor ra­di­ka­li­se­re­de mus­li­mer ska­ber nye pro­ble­mer for re­ge­rin­gen hver dag. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.