Dansk sku­e­spil­ler­par for­æl­dre igen- igen

BT - - NYHEDER -

BAR­SEL På­sken har stå­et på bleskift og babylykke hjem­me hos det dan­ske sku­e­spil­ler­par Kat­hri­ne og Mar­tin Greis- Ro­sent­hal. Den 35- åri­ge sku­e­spil­ler, der er kendt fra suc­ces­se­ri­en ’ Ba­de­ho­tel­let’, og den 30- åri­ge sku­e­spil­le­rin­de, der er kendt fra ’ Bro­en 3’ og net­op ak­tu­el i Hella Joof- se­ri­en ’ Bed­re skilt end al­drig’, blev for­æl­dre for an­den gang i slut­nin­gen af marts.

Det skri­ver det ce­le­bre ny­bag­te for­æl­dre­par på In­s­ta­gram.

» Her er han så. Godt en uge gam­mel. Au­gust Levy i svensk sko­vi­dyl, « jub­le­de Kat­hri­ne Greis- Ro­sent­hal eft er­fulgt af et hjer­te på­ske­dag til bil­le­det af søn­ni­ke, der sover sødt på bil­le­det.

Sam­me foto af par­rets ny­fød­te dreng har Mar­tin Grei­sRo­sent­hal og­så delt på sin In­s­ta­gram- pro­fi l.

» Bar­selsor­lov i sko­ve­ne, « skri­ver han til fo­to­et og for­tæl­ler om bag­grun­den for bil­le­det.

» Au­gust Levy fan­get et sted mel­lem mor­gen­mad el­ler sin an­den mor­gen­mad ( el­ler var det den tred­je?). Der er tid­li­ge­re mor­ge­ner og se­ne næt­ter - men hvem tæl­ler egent­ligt ti­mer­ne?, « skri­ver den ny­bag­te far vi­de­re. Over­væl­det af lyk­ke Kort eft er føds­len del­te Mar­tin Greis- Ro­sent­hal og­så et bil­le­de på det so­ci­a­le me­die, hvor han hol­der sin lil­le søn i ar­me­ne.

» Træt, men over­væl­det af Det er tid­li­ge mor­ge­ner og se­ne næt­ter - men hvem tæl­ler egent­lig ti­mer­ne? lyk­ke og dyb kær­lig­hed til min lil­le dreng, Au­gust Levy, og til min ko­ne. Levy be­ty­der ’ for­bun­det’ ( til fa­mi­li­en) på he­bra­isk. Det er han al­le­re­de. «

Par­ret mød­te hin­an­den for seks år si­den i for­bin­del­se med ar­bej­det, gift ede sig tre år eft er og sam­men har de dat­te­ren Est­her Liv på tre år, mens Mar­tin Greis- Ro­sent­hal har pi­gen Em­ma Mai på seks år fra et tid­li­ge­re for­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.