Dong drop­per olie­felt

BT - - NYHEDER -

SORT Dong stop­per ar­bej­det med Hej­re- fel­tet i Nord­s­ø­en, der tid­li­ge­re har væ­ret et pre­sti­ge­pro­jekt. Bag­grun­den er le­ve­ran­dør­pro­ble­mer og øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger. Hej­re- fel­tet har læn­ge væ­ret pla­get af pro­ble­mer, og i Dongs regn­skab for 2015 blev det sagt, at fel­tet er i en » svær si­tu­a­tion. «

Dongs olie­for­ret­ning ge­ne­relt og Hej­re- fel­tet i sær­de­les­hed har væ­ret hårdt ramt af olie­pri­sens ned­t­ur og for­sin­kel­ser i ud­vik­lin­gen. Det med­før­te nedskriv­nin­ger i olie­for­ret­nin­gen på over 15 mil­li­ar­der kro­ner i 2015. Flagskibspro­jekt Pro­ble­mer med le­ve­ran­dø­ren af den bo­re­p­lat­form, der skul­le ud­vik­le olie­fel­tet, har gjort, at ar­bej­det nu er lagt ned.

» Dong Ener­gy og Bay­er­n­gas har ik­ke læn­ge­re tillid til, at le­ve­ran­dør­konsor­ti­et for­mår at le­ve­re plat­for­men og har kon­klu­de­ret, at konsor­ti­et væ­sent­ligt mis­lig­hol­der si­ne aft ale­for­hold. «

» På den­ne bag­grund har Dong Ener­gy og Bay­er­n­gas i dag op­hæ­vet kon­trak­ten med le­ve­ran­dør­konsor­ti­et med øje­blik­ke­lig virk­ning. Det be­ty­der, at plat­for­men ik­ke vil bli­ve gjort fær­dig, og at Hej­re­pro­jek­tet i sin nu­væ­ren­de form vil bli­ve luk­ket, « skri­ver Dong.

Fel­tet er ik­ke helt lagt i gra­ven, op­ly­ser Dong dog i med­del­el­se.

» Dong Ener­gy og Bay­er­n­gas vil nu sam­men vur­de­re al­ter­na­ti­ve må­der at ud­vik­le Hej­re- fel­tet på. Der kan der­for ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt gi­ves no­gen da­to for pro­duk­tio­nen af den før­ste olie fra Hej­re- fel­tet, « skri­ver Dong.

Fel­tet har væ­ret et fl agskibspro­jekt for Dong og er be­skre­vet som ’ den stør­ste ud­byg­ning af olie- og ga­sak­ti­vi­te­ter­ne i den dan­ske Nord­sø- sek­tor i ny­e­re tid’. Det var pla­nen, at oli­en skul­le be­gyn­de at strøm­me fra 2017. Det er nu ud­sat på ube­stemt tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.