Tom Hanks sagsøgt for søn­nens bil­u­lyk­ke

BT - - TV/RADIO -

KØR­TE GALT I RUS Søn­nens bil­u­lyk­ke kan bli­ve dyr for Tom Hanks og hans ko­ne, sku­e­spil­le­rin­den Ri­ta Wil­son. Den 59- åri­ge su­per­stjer­ne er nem­lig ble­vet sagsøgt for sin søns ulyk­ke, hvor Che­ster Hanks an­gi­ve­ligt i fe­bru­ar 2015 skul­le ha­ve ban­ket op i bag­en­den på en an­den bil, så chauf­før­en skul­le ha­ve få­et hjer­ne­rystel­se og pi­skes­mæld.

Det skri­ver me­di­et E! News, som har få­et fat i rets­do­ku­men­ter­ne, der er ind­gi­vet til ret­ten i Los An­ge­les County 25. marts.

VEJ­RET I DAG

Sagsø­ge­ren an­kla­ger Hanks 25- åri­ge søn for ’ at kø­re bil på en uansvar­lig og usik­ker må­de og un­der ind­fl ydel­se af al­ko­hol og/ el­ler stoff er’, ly­der det i pa­pi­rer­ne.

Grun­den til at sagsø­ge­ren vil stil­le Hanks og Wil­son til an­svar, er, at de er for­æl­dre til Che­ster Hanks og eje­re af den Chevro­let, søn­ni­ke kør­te i.

Der­for hæv­der sagsø­ge­ren og hans ad­vo­ka­ter, at Hol­lywood­par­ret er an­svar­li­ge for de ’ fy­si­ske og fø­lel­ses­mæs­si­ge kon­se­kven­ser af ulyk­ken’.

» På trods af at vi­de at Che­ster Hanks er en skø­de­s­løs og hen­syns­løs chauff ør og mis­bru­ger af stoff er og al­ko­hol, til­lod de ham al­li­ge­vel at kø­re de­res bil, « ly­der an­kla­ger­ne.

Hanks og Wil­son har end­nu ik­ke kom­men­te­ret sa­gen, og det er hel­ler ik­ke op­lyst, hvor me­get der kræ­ves i er­stat­ning. Mis­brugs­pro­ble­mer Che­ster Hanks har tid­li­ge­re for­talt om si­ne mis­brugs­pro­ble­mer og kam­pen mod si­ne in­dre dæ­mo­ner.

» Jeg har sniff et så me­get co­ke, at min næ­se til sidst var til­stop­pet, « for­tal­te han i en In­s­ta­gram- vi­deo om sit af­væn­nings­for­løb iføl­ge En­tertain­ment We­e­kly.

» Hvis jeg kan æn­dre mig, kan du

SOLEN I DAG

MÅ­NEN I DAG

og­så - der er al­tid en ud­vej, « sag­de han og fi k se­ne­re op­bak­ning af sin ver­dens­be­røm­te far. » Som for­æl­dre el­sker man si­ne børn ube­tin­get. Man støt­ter dem og hyl­der de­res mod og ær­lig­hed, « sag­de den dob­bel­te Oscar- vin­den­de fi lm­stjer­ne til En­tertain­ment We­e­kly.

For­u­den Che­ster Hanks har Tom Hanks end­nu en søn med Ri­ta Wil­son, mens han har to an­dre børn fra sit æg­te­skab med sku­e­spil­le­rin­den Sa­mantha Lewes.

Hanks spil­ler over for dan­ske Sid­se Ba­bett Knud­sen i he­le to fi lm i år - ’ In­fer­no’ og ’ A Ho­lo­gram for the King’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.