Træ­ne­ren vok­ser ik­ke in

BT - - SPORTEN -

GE HA­REI­DES FØR­STE lands­holds­sam­ling er lagt i seng. Ot­te da­ge med to kam­pe, seks træ­nings­pas og ti­me­vis af in­tro­duk­tion er over­stå­et.

På bund­linj­en står en sejr over Island og et ne­der­lag til Skot­land Men det er i og for sig min­dre vig­tigt. Det vig­ti­ge er fø­lel­sen. Sma­gen i mun­den og for­nem­mel­sen i ma­ven. Beg­ge ste­der er den for mit ved­kom­men­de over­ord­net god, selv om det kan ly­de ju­be­l­op­ti­mi­stisk oven på en til ti­der ræd­der­lig ind­sats i Glas­gow.

Li­ge så godt og ener­gisk det var i Her­ning tors­dag aft en – li­ge så skidt og char­me­for­ladt var det i aft es. Om det var usik­ker­he­den om­kring et nyt sy­stem, der sneg sig for­sin­ket ind, el­ler et over­lo­ad af fri­ske tak­ti­ske in­for­ma­tio­ner, der i før­ste halv­leg fi k det dan­ske hold til at se bå­de ry­stet og rå­d­vildt ud, skal jeg ik­ke kun­ne si­ge.

Men den be­gyn­den­de eu­fori fi k et skud for boven i det skot­ske lavland. Spil­let var us­am­men­hæn­gen­de bå­de off en­sivt og de­fen­sivt, og nøg­le­spil­le­ren Christian Erik­sen var til­ba­ge på det ni­veau, vi så ham i i ef­ter­å­ret. Det var kort sagt skuff en­de, selv om spil­let eft er pau­sen pe­ge­de mod bed­re ti­der. HEL­DIG­VIS FO­RE­GÅR DER sving­nin­ger uden for kridt­stre­ger­ne, der ret­fær­dig­gør en vis form for op­ti- mis­me. De bun­der mest af alt i Åge Ha­rei­de og hans en­tré på sce­nen.

Den nye land­stræ­ner er med et lidt for­s­lidt ud­tryk va­det ind i dan­sker­ne med nor­ske træsko på. Med sit vin­den­de og po­si­ti­ve væ­sen har han med det sam­me vun­det ind­pas hjem­me i stu­er­ne, og sam­ti­dig går hans tak­ti­ske valg i hjer­tet på de fl este fod­bol­del­ske­re.

Sats­nin­gen på unge spil­le­re som An­dreas Chri­sten­sen, Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, Yus­suf Poul­sen og Ni­co­lai Jør­gen­sen kom­bi­ne­ret med et nyt og ag­gres­sivt sy­stem ram­mer plet hos et pu­bli­kum, der har tør­stet eft er nytænk­ning.

I fod­bol­dens ver­den er nyt lig med spæn­den­de, ung­dom lig med ap­pel og hur­tig­hed lig med se­xy­ness. Ha­rei­de har ka­stet sig frå­den­de over al­le tre ord med en spin­dok­tors præ- ci­sion og har i pro­ces­sen vun­det be­folk­nin­gens tillid. Det er godt kla­ret af den sym­pa­ti­ske nord­mand. HA­REI­DE HAR NA­TUR­LIG­VIS ik­ke til­ret­telagt sin tak­tik og sit valg af spil­le­re for at tæk­kes dan­sker­ne. Han har stu­de­ret ud­val­get af de spil­le­re, han har til rå­dig­hed og age­ret der­eft er. Men net­op den form for prag­ma­tis­me er og­så en del af nord­man­dens ap­pel, eft er en år­ræk­ke un­der en til ti­der lidt stæ­dig Morten Ol­sen. Tryk av­ler mod­tryk, som man si­ger.

Hel­dig­vis er det ik­ke kun be­folk­nin­gen, der har ta­get Åge Ha­rei­de til sig. Ho­ved­per­so­ner­ne – de dan­ske lands­holds­spil­le­re – har øjen­syn­ligt gjort det sam­me. Ener­gi­en på og om­kring lands­hol­det er bå­de stor og god, og glæ­den, spæn­din­gen og in-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.