Nd i him­len

BT - - SPORTEN -

ten­si­te­ten er til at se på spil­ler­ne, når de træ­ner og ta­ler med pres­sen.

Jeg kan ta­ge fejl, men det vir­ker som om, at selv de ru­ti­ne­re­de spil­le­re i trup­pen, for hvem Morten Ol­sen er lidt af en sen­sei, nu er kom­met til den er­ken­del­se, at for­an­dring er en god, til­trængt og vel­kom­men ting. De har ta­get imod Ha­rei­de med et åbent og læ­re­vil­ligt sind og har til gen­gæld få­et nye im­pul­ser. Det lover godt for frem­ti­den. HA­REI­DE HAR VIDST præ­cis, hvad han vil­le, da han tog imod spil­ler­ne på Ho­tel Hilt­on i Ka­strup for­ri­ge man­dag. Han vid­ste, han vil­le æn­dre sy­stem, han vid­ste hvil­ke spil­le­re, hol­det skul­le byg­ges op om – og han vid­ste, hvor­dan han vil­le spil­le. Det har væ­ret til at læ­se ud af nord­man­dens kom­mu­ni­ka­tion, li­ge­som det har væ­ret ty­de­ligt i hans holdop­stil­lin­ger.

Der har kort sagt væ­ret en klar linje i no­get nær alt, Ha­rei­de har fo­re­ta­get sig i lø­bet af den før­ste tid, han har haft i sel­skab med spil­ler­ne. At land­stræ­ne­ren væl­ger de sam­me 11 spil­le­re i si­ne to før­ste kam­pe, er et ty­de­ligt tegn på, at han ved, hvil­ke spil­le­re, der skal spar­ke Dan­mark til VM – og hvil­ke, der kan se frem til re­ser­verol­ler.

Men hver­ken træ­er­ne el­ler træ­ne­ren vok­ser ind i him­len. Ha­rei­des start har på man­ge om­rå­der væ­ret loven­de, men i aft es fulg­te spil­let og re­sul­ta­tet ik­ke med in­ten­tio­ner­ne. Nord­man­den har så­et frø bå­de ude i stu­er­ne og hos spil­ler­ne. Nog­le af dem spi­rer al­le­re­de, mens an­dre skal ha­ve hjælp. Hel­dig­vis er der bå­de plads, tid og gro­bund for vok­se­værk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.