Ta­ber­ne i Ha­rei­de

BT - - SPORTEN - DU’R IK­KE

Med Åge Ha­rei­des nye må­de at spil­le fod­bold på vil der væ­re fl ere af Su­per­liga­ens stør­ste pro­fi ler, som får svært ved over­ho­ve­det at bli­ve ud­ta­get til lands­hol­det. Det vir­ke­de så po­si­tivt med Åge Ha­rei­des nye sy­stem, da lands­hol­det tors­dag mød­te Island. Spil­le­re som Ni­co­lai Jør­gen­sen og Christian Erik­sen vir­ke­de til at fun­ge­re no­get bed­re i den nye 3- 5- 2- for­ma­tion.

Det er dog ik­ke al­le spil­le­re, som den nye for­ma­tion pas­ser godt til. Hvis man kig­ger nær­me­re på nog­le af Su­per­liga­ens stør­ste pro­fi ler, er det svært at se dem på lands­hol­det i frem­ti­den.

» Der er helt sik­kert nog­le spil­le­re, som kom­mer i klem­me i det her sy­stem. Sy­ste­met fa­vo­ri­se­rer jo ik­ke li­ge­frem kant­spil­le­re, « si­ger Morten Bruun, der er lands­hold­s­eks­pert på Ka­nal 5.

Pe­ter Sø­ren­sen, der er BTs fod­bol­d­eks­pert, er enig med Morten Bruun i, at der er fl ere spil­le­re, der ik­ke pas­ser ind i sy­ste­met, men han frem­hæ­ver og­så, at Åge Ha­rei­de kom­mer til at spil­le i for­skel­li­ge for­ma­tio­ner afh æn­gigt af, hvem lands­hol­det står over for

» Jeg tror, at det ene­ste, Åge Ha­rei­de har lagt sig fast på, er, at han vil væ­re me­get åben over for, hvor­dan han vil stil­le sit hold op. Det vil han, for­di han som land­stræ­ner, der rå­der over lan­dets bed­ste spil­le­re, kan ind­ret­te sin stil eft er, hvad der pas­ser bedst til den en­kel­te mod­stan­der, « for­kla­rer Pe­ter Sø­ren­sen, som sam­men med Morten Bruun er ble­vet bedt om at se nær­me­re på, hvil­ke su­per­liga- spil­le­re der kan kom­me i klem­me i Åge Ha­rei­des sy­stem.

.

ONS­DAG 30. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.