’’ ’’

BT - - SPORTEN -

AaB- pro­fi len Ni­co­laj Thom­sen var i trup­pen mod Skot­land eft er Mi­cha­el Kro­hn- De­hlis afb ud, men han vil få svært ved at fi nde en plads på lands­hol­det i den nu­væ­ren­de for­ma­tion. Jeg sy­nes, at han fal­der i den sam­me ka­te­go­ri som de an­dre, for­di jeg har svært ved at se, at vi i VM- kva­li­fi ka­tio­nen på ude­ba­ne i Po­len stil­ler op med Ni­co­laj Thom­sen på den cen­tra­le midt­ba­ne. Det kom­mer ik­ke til at ske. Der er selv­føl­ge­lig fl ere ka­te­go­ri­er af kam­pe Det er vig­tigt for Åge Ha­rei­de at fi nde den rig­ti­ge mo­del til den en­kel­te kamp. Alt­så de rig­ti­ge spil­le­re og den rig­ti­ge for­ma­tion. Der­for skal Thom­sen ik­ke tro, at han er helt ude i kul­den. Det skal in­gen af dis­se fi re spil­le­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.