Brønd­by blev min­dre s

BT - - SPORTEN -

mark for en gam­b­ler­be­to­net stra­te­gi i for­hand­lin­gen af en ny tv- af­ta­le.

JAN BECH AN­DER­SEN vil­le selv ha­ve hæn­der­ne i ar­bej­det med at for­val­te sin in­ve­ste­ring, og han vip­pe­de Al­do Pe­ter­sen ud, gjorde sig selv til for­mand og sam­men­sat­te sin egen be­sty­rel­se. Det gav god me­ning. Li­ge­som det al­tid har gi­vet god me­ning, at de to sto­rak­tio­næ­rer i Par­ken, Karl Pe­ter Kors­gaard Sø­ren­sen og Erik Skjær­bæk, selv­føl­ge­lig har haft de­res plads i Par­kens be­sty­rel­se for at præ­ge ar­bej­det med de­res in­ve­ste­rin­ger.

Jan Bech An­der­sen læg­ger om to uger al­le si­ne mil­li­o­ner i hæn­der­ne på an­dre i end­nu me­re ud­talt grad, end han har gjort det hidtil.

Han lover og­så i en læn­ge­re skri­vel­se på Brønd­bys hjem­mesi­de klub­ben, at hans øko­no­mi­ske en­ga­ge­ment ik­ke for­an­drer sig med be­slut­nin­gen om at for­la­de be­sty­rel­sen.

Det skal væ­re frit for al­le og en­hver at vur­de­re sta­bi­li­te­ten af Jan Bech An­der­sens øko­no­mi­ske en­ga­ge­ment i den­ne nye ud­form­ning. Jeg fin­der det som sagt me­re spin­kelt end i den gam­le mo­del, hvor han trods alt var med til at træf­fe helt cen­tra­le be­slut­nin­ger i klub­ben, mens han så si­ne pen­ge for­svin­de i hul­ler­ne.

AT IN­VE­STE­RE I fod­bold­klub­ben Brønd­by har hi­sto­risk set ik­ke væ­ret no­get, man blev an­det end fat­ti­ge­re af. Jan Bech An­der­sen har al­drig lagt skjul på, at han har gjort det af kær­lig­hed, men og­så med en mis­sion om på den lan­ge ba­ne at ska­be et bæ­re­dyg­tigt Brønd­by, og det gen­tog han i går. Om så det ta­ger 10, 20 el­ler 30 år.

Ef­ter Oscar- af­slø­rin­gen har Jan Bech An­der­sen over­ve­jet sin po­si­tion i klub­ben. Al uro­en har helt sik­kert ta­get hårdt på ham. Man kan kal­de ham føl­som el­ler nær­ta­gen­de. Fak­tum er, at ka­rak­te­ran­gre­be­ne på ham har gå­et ham på.

Han har brugt me­get tid på at over­ve­je sin si­tu­a­tion og har ved fle- Ef­ter Oscar­af­slø­rin­gen har Jan Bech An­der­sen over­ve­jet sin po­si­tion i klub­ben. Al uro­en har helt sik­kert ta­get hårdt på ham. Man kan kal­de ham føl­som el­ler nær­ta­gen­de. Fak­tum er, at ka­rak­te­ran­gre­be­ne på ham har gå­et ham på. re lej­lig­he­der talt med be­sty­rel­sen om si­ne tan­ker om at træ­de til­ba­ge.

Når han gjorde det nu, har det hand­let om, at han er nå­et frem til den kon­klu­sion, at han ik­ke vil ha­ve sit eget rid­se­de ima­ge til at stå i vej­en for Brønd­bys pro­jekt.

Fair nok.

Og det he­le er som lo­vet ind­led­nings­vist ik­ke sort- hvidt.

Der er be­stemt og­så mas­ser af tegn på, at Jan Bech An­der­sen ik­ke er på vej til at li­ste helt ud af Brønd­by og for­la­de klub­ben i en øko­no­misk des­pe­ra­tion.

Der er frem for alt man­dens løf­te om ik­ke at gø­re det. Det er dog no­get. Der er og­så det for­hold, at han al­le­re­de nu har lagt så man­ge pen­ge i klub­ben, at det vil­le væ­re tæt på me­nings­løst at skri­ve sig selv ud af klub­ben nu. Han skal selv­føl­ge­lig gi­ve de pen­ge en chan­ce for at vok­se.

Det er og­så værd at pe­ge på, at Jan Bech An­der­sen som ho­ve­d­ak­tio­nær al­tid vil kun­ne ret­te hen­ven­del­se til be­sty­rel­sen - en be­sty­rel­se, der sta­dig er be­fol­ket med de menn­sker, som Jan Bech An­der­sen har hen­tet ind. For­bin­del­sen ind i be­sty­rel­ses­lo­ka­let vil selv­føl­ge­lig væ­re varm.

EN­DE­LIG SKAL VI bi­de mær­ke i to af de sid­ste hand­lin­ger, han fik ef­fek­tu­e­ret som be­sty­rel­ses­for­mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.