Men Be­chs pen­ge bli’r

BT - - SPORTEN -

Brønd­bys af­gå­en­de be­sty rel­ses­for­mand, Jan Bech An­der­sen, røg selv til ta­ster­ne og for­kla­re­de i et ind­læg på Brønd­bys hjem­mesi­de, hvor­for han ik­ke genop­stil­ler som be­sty rel­ses­for­mand. Læs he­le ind­læg­get her­un­der.

Som så­vel en ak­tio­nær, der ger­ne vil se sin in­ve­ste­ring vok­se, og som pas­sio­ne­ret fan, der føl­ger Brønd­by IF i tykt og tyndt, så har jeg al­le da­ge haft me­nin­ger om det, der sker i klub­ben. Det tror jeg, at man­ge fans og ak­tio­næ­rer vil kun­ne gen­ken­de i sig selv. I mit til­fæl­de har jeg selv­føl­ge­lig trå­dt ved si­den af ved at kom­mu­ni­ke­re nog­le af dis­se me­nin­ger off ent­ligt, og det har jeg und­skyldt ufor­be­hol­dent for, men jeg vil ger­ne un­der­stre­ge, at me­nin­ger og at stil­le spørgs­måls­tegn er én ting, mens kon­kre­te hand­lin­ger og be­slut­nin­ger er no­get an­det. I Brønd­by IF har den dag­li­ge kom­merci­el­le og sport­s­li­ge le­del­se al­tid det sid­ste ord i den dag­li­ge drift , men mi­ne hand­lin­ger må al­drig, skal al­drig og bør al­drig så tvivl om det­te fak­tum for no­gen. Jeg øn­sker ik­ke, at der skal væ­re et sand­korn af tvivl om det­te, og der­for genop­stil­ler jeg ik­ke til be­sty­rel­sen. For in­gen må væ­re i tvivl om, at be­slut­nings­kom­pe­ten­cen al­tid har lig­get og fort­sat vil lig­ge hos den dag­li­ge le­del­se, hvad en­ten det er den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, sport­s­di­rek­tø­ren el­ler ch­eft ræ­ne­ren. Det er dem, der dri­ver klub­ben, kø­ber og sæl­ger vo­res spil­le­re og sæt­ter hol­det hver søn­dag.

Når vi kig­ger fremad, skal vi i åre­ne, der kom­mer, ar­bej­de vi­de­re i fæl­les­skab på at ska­be et bæ­re­dyg­tigt Brønd­by IF. Det kræ­ver, at vi al­le sam­men i end­nu hø­je­re grad skal age­re med tå­l­mo­dig­hed og med ret­ti­dig om­hu. Vi har i de se­ne­re år desvær­re ik­ke få­et nok ud af det spil­ler­bud­get, vi har haft til rå­dig­hed, men vi er i dag på ret­te vej, og det se­ne­ste trans­fer­vin­due teg­ner et godt bil­le­de af, hvor­dan vi ska­ber et bæ­re­dyg­tigt Brønd­by IF. I et me­re bæ­re­dyg­tigt Brønd­by IF bli­ver de øko­no­mi­ske arm­be­væ­gel­ser nem­lig alt an­det li­ge me­re re­a­li­sti­ske, og vi skal der­for bli­ve end­nu dyg­ti­ge­re til at væl­ge de spil­le­re, som skal re­præ­sen­te­re Brønd­by IF på øver­ste ni­veau, bå­de når det gæl­der eg­ne ta­len­ter, som vi gi­ver chan­cen, og de spil­le­re vi skal ha­ve ind ude­fra, som skal løft e os i mål. Og ja, der vil væ­re ti­der, hvor det vir­ker som om, at vi ta­ger et skridt til­ba­ge, men der vil og­så væ­re tids­punk­ter, hvor vi sprin­ger to skridt fremad. Så­dan er fod­bold, på godt og ondt, og den rej­se ser jeg frem til, som ho­ve­d­ak­tio­nær og ik­ke mindst som fan, at væ­re en del af.

Og når vi ta­ler om frem­ti­den, så øn­sker jeg at slå fast for al­le, at klub­bens fun­da­ment er stær­ke­re end læn­ge. Vi er i dag en klub, hvor di­rek­tio­nen, me­d­ar­bej­der­ne og de fri­vil­li­ge ar­bej­der ufor­lig­ne­ligt sam­men. Al­le vil det bed­ste for klub­ben, og al­le træk­ker i sam­me ret­ning, og der er et fæl­les­skab på tværs af klub­ben, som er stær­ke­re end no­gen­sin­de før. Så når snak­ken no­gen ste­der de sid­ste par uger har gå­et om uro i klub­ben, har det in­tet med klub­bens dag­lig­dag at gø­re. Klub­ben fortje­ner, at der er fo­kus på det sto­re ar­bej­de, som me­d­ar­bej­der­ne og de fri­vil­li­ge la­ver dag eft er dag. Da vi sam­ti­dig har en stærk be­sty­rel­se, som i de se­ne­ste to år har ar­bej­det tæt sam­men mod fæl­les mål, og en ny di­rek­tion, som for­står at kom­bi­ne­re bå­de de øko­no­mi­ske og sport­s­li­ge aspek­ter, så ser jeg en klub, som har et stærkt fun­da­ment for frem­ti­den. Og frem­ti­den er net­op det, be­sty­rel­sen og di­rek­tio­nen ar­bej­der på i dis­se uger i form af en ny stra­te­gi. Som meldt ud tid­li­ge­re vil be­sty­rel­sen og di­rek­tio­nen senest i for­bin­del­se med ge­ne­ral­for­sam­lin­gen præ­sen­te­re klub­bens nye, stra­te­gi­ske fo­kus. En stra­te­gi, som har én ting for øje: Et bæ­re­dyg­tigt Brønd­by IF.

Jeg glæ­der mig der­for til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen, og jeg har fuld tillid til de li­ste­de kan­di­da­ter og di­rek­tio­nen. Jeg er sik­ker på, at de har de helt ret­te kom­pe­ten­cer og er­fa­rin­gen til at le­de Brønd­by IF fremad og ind i frem­ti­den.

Til sidst vil jeg ger­ne si­ge tak. Jeg trå­d­te ved si­den af og har ta­get kon­se­kven­sen der­af, for in­gen skal kun­ne sæt­te spørgs­måls­tegn ved, hvor­dan den­ne klub le­des. Jeg vil ger­ne tak­ke for den støt­te og de man­ge ær­li­ge til­ken­de­gi­vel­ser, klub­ben og jeg har mod­ta­get fra fans, sam­ar­bejds­part­ne­re og in­ter­es­sen­ter i de se­ne­ste par uger. Man kan kun væ­re stolt og tak­nem­me­lig over at væ­re en del af en klub, hvor fæl­les­ska­bet er så stærkt, som det er i Brønd­by. Tu­sind tak!

Til ge­ne­ral­for­sam­lin­gen har be­sty­rel­sen stil­let for­slag til valg af kan­di­da­ter til be­sty­rel­sen med føl­gen­de kan­di­da­ter: Morten Nød­gaard Albæk, Christian Bar­rett, Su­ne Blom, Jim Stjer­ne Hansen, Thor­leif Krarup, Sten Ler­che og Jes­per Ei­gen Møl­ler. Så­fremt ge­ne­ral­for­sam­lin­gen væl­ger at føl­ge be­sty­rel­sens for­slag til valg af kan­di­da­ter til be­sty­rel­sen, vil be­sty­rel­sen eft er ge­ne­ral­for­sam­lin­gen kon­sti­tu­e­re sig selv med et for­mand­skab be­stå­en­de af Jes­per Møl­ler som be­sty­rel­ses­for­mand og Morten Albæk som næst­for­mand. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.