Sta­bilt i går

BT - - SPORTEN -

For den dag, han sad og und­skyld­te sin age­ren som Oscar på det fan­fourm, hav­de han og­så skift et di­rek­tør i Brønd­by, så Jes­per Jør­gen­sen nu er til­ba­ge i den rol­le. Og han hav­de ind­lem­met Tro­els Bech i Brønd­bys di­rek­tion.

Tro­els Bech er om no­get Jan Bech An­der­sens helt sto­re fi nger­aft ryk i Brønd­by og på al­le må­der hans pro­jekt. Ved at få ham ind­lem­met i klub­bens di­rek­tion har An­der­sen og­så sik­ret sig, at han har tillid til den mand, der frem­over skal bru­ge hans pen­ge på fod­bold­mar­ke­det.

Det gjorde det for­ment­lig nem­me­re at nå frem til, at Brønd­by - igen - skal ha­ve ny for­mand.

BTS SPORT­S­CHEF

Jeg øn­sker at gø­re det krystal­klart, at mit sto­re, øko­no­mi­ske en­ga­ge­ment i klub­ben som in­ve­stor og me­de­jer er fuld­stæn­dig ufor­an­dret, til trods for at jeg ik­ke genop­stil­ler til be­sty­rel­sen. Jeg har al­tid sagt, at det ik­ke er vig­tigt for mig at væ­re for­mand, og in­gen må væ­re i tvivl om, at klub­bens ve og vel er det vig­tig­ste for mig. Jeg øn­sker et bæ­re­dyg­tigt Brønd­by IF, bå­de sport­s­ligt og kom­merci­elt. Et Brønd­by IF, hvor vi spil­ler med i top­pen af dansk fod­bold, hvor ta­len­ter­ne står på spring, og hvor øko­no­mi­en er i ba­lan­ce uan­set spil­let på ba­nen. Jeg har og­så al­tid sagt, at jeg vil væ­re i Brønd­by IF li­ge så lang tid, det kræ­ver - om det så er 10, 20 el­ler 30 år. Min be­slut­ning om ik­ke at genop­stil­le til be­sty­rel­sen æn­drer in­tet her­på. Vi har al­le ét mål, hvad en­ten vi er fans, ak­tio­næ­rer, be­sty­rel­ses­med­lem­mer, sponso­rer, fri­vil­li­ge el­ler me­d­ar­bej­de­re. At ska­be et bæ­re­dyg­tigt Brønd­by IF, der er i ba­lan­ce med sig selv, og ind­til da står jeg, som tid­li­ge­re kom­mu­ni­ke­ret, øko­no­misk skul­der ved skul­der med klub­ben.

Eft er grun­di­ge over­vej­el­ser har jeg valgt ik­ke at genop­stil­le som be­sty rel­ses­for­mand for Brønd­by IF. Det har væ­ret et ab­so­lut pri­vil­e­gie, en ære, at væ­re be­sty rel­ses­for­mand for, hvad der i mi­ne øj­ne er den mest unik­ke og fa­sci­ne­ren­de fod­bold­klub i Dan­mark. Jeg har al­tid sagt, at jeg abon­ne­rer 100 % på, at in­gen er stør­re end klub­ben. Fo­kus skal al­tid skal væ­re på klub­ben og ik­ke på et en­kelt in­di­vid. Grun­det det sto­re me­di­e­fo­kus, der har væ­ret på min per­son de se­ne­ste uger, har jeg vur­de­ret, at det er bedst for klub­ben, at jeg ik­ke genop­stil­ler til be­sty rel­sen. Jeg har al­le da­ge haft ét øn­ske, og det er, at Brønd­by IF for­sæt­ter den gen­rejs­ning, vi er igen­nem i dis­se år, og at vi fort­sæt­ter med at ud­vi­se den tå­l­mo­dig­hed, ved­hol­den­hed og fæl­les­skab, det kræ­ver. Jeg øn­sker, at al fo­kus skal væ­re på det sto­re ar­bej­de, der ydes af me­d­ar­bej­de­re og fri­vil­li­ge hver dag, og på hvad der sker på grønsvæ­ren, hvor klub­ben li­ge nu har et spæn­den­de for­år for­an sig, hvor der spil­les med om me­dal­jer i Alka Su­per­liga­en og er blot to kam­pe fra en po­kal­fi na­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.