Dan­ske løvin­der tog vig­tig VM- sejr

BT - - SPORTEN -

Eft er to smal­le ne­der­lag i be­gyn­del­sen af VM- tur­ne­rin­gen i Aal­borg, har det dan­ske kvin­delands­hold i is­ho­ck­ey nu få­et sej­re­ns sød­me at sma­ge to gan­ge.

I aft es var det ær­ke­ri­va­ler­ne fra Nor­ge, der stod for tur på hjem­mei­sen i Gi­gan­ti­um, og det end­te med en 3- 2- sejr. Sej­ren be­ty­der, at de dan­ske løvin­der i prin­cip­pet kan spil­le for en sølv­me­dal­je i mor­gen og al­le­re­de er sik­re på at bli­ve i Di­vi­sion 1A - den næ­ste­bed­ste VM- grup­pe.

Jo­se­fi ne Jakob­sen ind­led­te den dan­ske scor­ing al­le­re­de eft er tre et halvt mi­nut, og Julie Gre­ger­sen øge­de den dan­ske fø­ring til 2- 0, in­den Nor­ge fi k re­du­ce­ret til 1- 2 i slut­nin­gen af før­ste pe­ri­o­de. Jakob­sen score­de og­så det af­gø­ren­de tred­je mål halvvejs i kam­pen, men der var spæn­ding til det sid­ste, da Nor­ge fi k re­du­ce­ret til 2- 3 godt halvvejs i tred­je pe­ri­o­de. Mi­cha­el Thom­sens trop­per holdt dog stand og kun­ne jub­le over en 3- 2- sejr, der brag­te Dan­mark op på seks po­int eft er fi re kam­pe.

Sæ­so­nens sid­ste VM- kamp spil­les i mor­gen aft en, hvor Dan­mark står over for Frank­rig. Med en dansk sejr og et ne­der­lag til Østrig, der mø­der Tys­kland ( beg­ge i or­di­nær tid), kan Dan­mark slut­te på an­den­plad­sen i tur­ne­rin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.