På vej mod no­get stort

BT - - SPORTEN - SUC­CES

Fjer­de­plad­sen kom­mer ef­ter en uge, hvor Mads Pedersen først blev num­mer 15 i Dwars door Vlaan­de­ren og si­den vandt U23- ryt­ter­nes ud­ga­ve af Gent- We­vel­gem søn­dag. Kæm­pe frem­tid for­an sig Mi­cha­el Skel­de, som tid­li­ge­re hav­de an­sva­ret for Mads Pedersen som sport­s­lig le­der hos Team Cult, er sær­de­les glad for at se, at den 20- åri­ge ryt­ter al­le­re­de nu kan mar­ke­re sig så stærkt blandt nog­le af ver­dens bed­ste ryt­te­re. Og han er over­be­vist om, at Pedersen i lø­bet af nog­le få år for al­vor blan­der sig, når der skal kø­res om sej­ren i det stør­ste løb.

» Der er in­gen tvivl om, at Mads har en kæm­pe frem­tid for­an sig. Han tog et kæm­pe skridt sid­ste år, hvor han sam­men­lagt blev num­mer seks ved 4 da­ge ved Dun­kerque. Og nu fort­sæt­ter han ud­vik­lin­gen, det er fan­ta­stisk. «

» Jeg tror, at det kun er et spørgs- mål om to- tre år. Så ser vi Mads kø­re med i fi­na­ler­ne, når der bli­ver kørt Flan­dern Rundt og Paris- Rou­baix. Han kan læ­se et cy­kel­løb, han kan Han skal bli­ve ved med at kø­re på et hold, hvor han kan kø­re nog­le fi­na­ler og vin­de cy­kel­løb i ste­det for at skul­le ud at væ­re Lars Bak og ta­ge ek­stra fø­rin­ger. Jeg hå­ber, at han er cool nok til at ven­te, så skal sej­re­ne nok kom­me kø­re en god en­kelt­start, han har man­ge af de ting, som man skal kun­ne og er i det he­le ta­get ba­re en dyg­tig cy­kel­ryt­ter, « ly­der ro­sen fra Skel­de, som sam­men­lig­ner Pe­der­sens po­ten­ti­a­le med en af spor­tens helt sto­re pro­fi­ler. Ty­pe som Can­cel­la­ra » Nu skal man ik­ke sam­men­lig­ne med hvem som helst, og Mads mang­ler lidt til at bli­ve en Fa­bi­an Can­cel­la­ra, men det er lidt den ty­pe ryt­ter, at han er, for­di han kan så man­ge for­skel­li­ge ting. Der­for er han og­så en ryt­ter, som sag­tens kan kø­re med om sej­ren i Dan­mark Rundt. «

Selv­om Mads Pedersen mulig­vis al­le­re­de næ­ste år kan sik­re sig en kon­trakt med en af cy­kel­spor­tens Wor­ld Tour- hold, rå­der Skel­de den unge sjæl­læn­der til at ven­te med at ta­ge sprin­get til det øver­ste ni­veau, hvor så man­ge dan­ske ta­len­ter har haft svært ved at slå igen­nem.

» Mit bed­ste råd til Mads er, at han skal bli­ve på ni­veau­et un­der Wor­ld Tour- hol­de­ne. Han skal bli­ve ved med at kø­re på et hold, hvor han kan kø­re nog­le fi­na­ler og vin­de cy­kel­løb i ste­det for at skul­le ud at væ­re Lars Bak og ta­ge ek­stra fø­rin­ger. Jeg hå­ber, at han er cool nok til at ven­te, så skal sej­re­ne nok kom­me. «

Mi­cha­el Mør­køv fik i øv­rigt og­så øj­ne­ne op for sin unge lands­mand på eta­pen.

» For re­sten, Mads Pedersen er dansk cyk­lings frem­tid. I dag le­ge­de knæg­ten med de sto­re dren­ge i Tre da­ge ved Pan­ne, # respekt, « lød det an­er­ken­den­de fra Ka­tusha- dan­ske­ren på Twit­ter.

An­den eta­pe i dag kø­res over 211 km fra Zot­te­gem til Oost­du­in­ker­ke, in­den ryt­ter­ne i mor­gen bå­de skal kø­re en eta­pe på 111 km om for­mid­da­gen og en en­kelt­start på 14 km om ef­ter­mid­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.