Helle, du in­vi­te­re­de mig jo ik­ke!

BT - - NYHEDER -

PÅ FRYSEPUNKTET hun som 69- årig godt ved, hvor­dan man op­fø­rer sig.

» Selv­føl­ge­lig var jeg kom­met, hvis jeg var ble­vet in­vi­te­ret, og jeg hav­de og­så sagt no­get pænt til Helle Thor­ning- Sch­midt, hvis jeg var ble­vet bedt om det. Men jeg fi k ik­ke no­gen in­vi­ta­tion. Den blev ik­ke lagt på in­tra­net­tet, men det vil­le ha­ve væ­ret na­tur­ligt, at man hav­de sendt mig en per­son­lig in­vi­ta­tion, « si­ger Pia Kjær­s­gaard ( DF).

Som BT skrev i går, faldt det fl ere so­ci­al­de­mo­kra­ter for bry­stet, at Fol­ke­tin­gets for­mand ik­ke delt­og i af­skeds­re­cep­tio­nen for lan­dets tid­li­ge­re stats­mi­ni­ster tirs­dag eft er­mid­dag og de­bat­ten fort­sat­te på so­ci­a­le me­di­er, hvor kri­tik­ken reg­ne­de ned over Pia Kjær­s­gaard. Det er vel­kendt, at Helle Thor­ning- Sch­midt og Pia Kjær­s­gaard ik­ke har haft et hjerte­ligt for­hold til hin­an­den .

Men eft er at Pia Kjær­s­gaard for to må­ne­der si­den fi k mas­siv kri­tik af, at hun ik­ke var i stand til at si­ge no­get pænt, da Thor­ning med­del­te sin af­sked, blev det ek­stra be­mær­ket, at hun ik­ke mød­te op til Thor­nings af­sked.

BT for­søg­te to gan­ge tirs­dag at få en ud­dy­ben­de kom­men­tar fra Pia Kjær­s­gaard, uden re­sul­tat. An­dre kun­ne godt fi nde ud af det Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger be­gynd­te Pia Kjær­s­gaard da­gen i går med at be­de sit for­mands­se­kre­ta­ri­at om at støv­su­ge al­le bun­ker og mail for at se, om hun hav­de mod­ta­get en in­vi­ta­tion. Pres­sese­kre­tær Finn Tør­n­gren Sø­ren­sen kon­klu­de­re­de midt på for- mid­da­gen, at det ik­ke var til­fæl­det.

Men det kal­der det so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske fol­ke­tings­med­lem Christian Rab­jerg Mad­sen ’ en syg und­skyld­ning’.

» Vi har sendt en bredt for­mu­le­ret in­vi­ta­tion til al­le par­ti­for­mæn­de­ne, og så er det op til par­ti­er­ne at vur­de­re, hvem der skal del­ta­ge. Det har al­le an­dre par­ti­le­de­re kun­net fi nde ud af , « si­ger Christian Rab­jerg Mad­sen:

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes ny­an­sat­te par­ti­se­kre­tær Jan Juul Chri­sten­sen­for­kla­re­de i før­ste om­gang, at Pia Kjær­s­gaard hav­de mod­ta­get in­vi­ta­tio­nen på Fol­ke­tin­gets in­tra­net. Det vi­ste sig dog ik­ke at hol­de stik: » Det er så­dan, vi ple­jer at gø­re, og det var og­så in­ten­tio­nen nu. Men jeg har haft tid til at un­der­sø­ge det, og det vi­ser sig, at det ik­ke er sket. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.