HÅRDT OP­GØR OM

Re­ge­rin­gen vil gri­be ind over­for ima­mer, men det er ik­ke nok, me­ner DF og K

BT - - NYHEDER -

RA­DI­KA­LI­SE­RING for­stær­ket af ter­r­or­bom­ber­ne i Bruxelles og TV2s af­slø­ren­de pro­gram­mer ’ Mo­ske­er­ne bag slø­ret’.

Al­le par­ti­le­de­re var med til mø­det, hvor Lars Løk­ke sad for bor­den­den, fl an­ke­ret af tre mi­ni­stre: Kul­tur og kir­ke­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der, in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg og justits­mi­ni­ster Sø­ren Pind.

Først frem­lag­de Lars Løk­ke re­ge­rin­gens ide­er, og der­eft er blev par­ti­le­der­ne bedt om at kom­me med de­res in­put.

Re­ge­rin­gens for­slag hand­le­de især om at for­hin­dre had­præ­di­kan­ter i at kom­me til lan­det og at gri­be ind i ima­mer­nes be­fø­jel­ser. For­bud mod at præ­di­ke » Vi vil la­ve en dy­na­misk li­ste over had­præ­di­kan­ter, så vi kan for­hin­dre » Vi skal fi nde ud af, hvad der skal til for at luk­ke en moské. Selv­føl­ge­lig har man yt­rings­fri­hed, men man må jo ik­ke op­for­dre til for­føl­gel­se, drab og vold. Jeg me­ner hel­ler ik­ke, det er nok at bru­ge juri­ster til det­te her. For de, der præ­di­ker, de ta­ler med en re­li­gi­øs re­to­rik, der skal afk odes. Det kan godt væ­re, at det, der bli­ver sagt, ik­ke ly­der slemt for dan­ske juri­ster, men in­de­hol­der skjul­te bud­ska­ber til mus­li­mer om, at jø­der skal dræ­bes el. lign.

Vi in­si­ste­rer på, at nu skal der vir­ke­lig gø­res no­get og ud­for­dre grund­loven og kon­ven­tio­ner­ne. F. eks. har en per­son få­et stats­bor­ger­skab, selv om PET ad­va­rer mod ham. Det sker med hen­vis­ning til stats­lø­se- kon­ven­tio­nen, og det går jo ik­ke, « si­ger Na­ser Kha­der. Vi har la­det for man­ge men­ne­sker le­ve i pa­ral­lel­sam­fund på off ent­li­ge ydel­ser. Det har eft er min me­ning væ­ret kil­den til al­le pro­ble­mer­ne dem i at kom­me til Dan­mark, « si­ger Løk­ke.

» Så er der dem, som er dan­ske stats­bor­ge­re. Her vil vi se, om vi med respekt for grund­lovens pa­ra­graf 67 om re­li­gions­fri­hed kan kri­mi­na­li­se­re yt­rin­ger, som un­der­gra­ver dansk lov­giv­ning. Vi kan ud­ste­de til­hold, så dis­se per­so­ner ik­ke kan mø­de op i mo­ske­en og gen­op­ta­ge de­res ha­de­ful­de præ­di­ken. « Un­der­gra­ver de­mo­kra­ti » Og en­de­ligt vil vi se på, om vi me­re eff ek­tiv kan fra­ta­ge folk vi­el­ses­kom­pe­ten­ce, som ik­ke respek­te­rer nor­mer­ne i vo­res sam­fund. Vi vil se på, om man for dan­ske skat­te­kro­ner un­der­gra­ver vo­res de­mo­kra­ti, « si­ger Lars Løk­ke.

Det er kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Ha-

DF

TORS­DAG 31. MARTS 2016 ar­der, der le­der for­hand­lin­ger­ne. Han hå­ber og­så, at i hvert fald en del af lov­ar­bej­det­kan væ­re af­slut­tet in­den som­mer­fe­ri­en. Som Ber­tel Haar­der ud­dy­be­de over­for BT for­le­den:

» Vi har la­det for man­ge men­ne­sker le­ve i pa­ral­lel­sam­fund på of­fent­li­ge ydel­ser. Det har eft er min me­ning væ­ret kil­den til al­le pro­ble­mer­ne. Og så har alt for man­ge – bå­de politikere og te­o­re­ti­ke­re – i åre­vis ik­ke vil­let an­er­ken­de pro­ble­mer­ne, men i ste­det van­dret rundt om den var­me grød. So­ci­al ud­stød­ning og et­nisk iso­la­tion er en me­get gift ig kom­bi­na­tion, der kun kan fø­re til end­nu vær­re ghet­to­er og me­re kri­mi­na­li­tet. «

Mø­de­r­ne fort­sæt­ter hos Ber­tel Haar­der i næ­ste uge. Dansk Fol­ke­par­ti sy­nes ik­ke, re­ge­rin­gens ide­er er nok, og Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har gi­vet Ber­tel Haar­der en li­ste med 26 punk­ter, DF ger­ne ser gen­nem­ført. » Der er ri­si­ko for, at der går snak­ke­klub i det. Der­for har vi op­for­dret til, at man lyn­hur­tigt får fun­det ud af, om der et fl er­tal for re­ge­rin­gens ide­er, så vi kan få stop­pet ima­mer, der præ­di­ker had, in­den som­mer­fe­ri­en. Men hvis vi skal ha­ve gjort op med det­te uvæ­sen med pa­ral­lel­sam­fund i Dan­mark, skal der me­get me­re til. Ghet­to­er­ne skal ned­bry­des. Det nyt­ter jo ik­ke at fl yt­te folk ud, hvis der he­le ti­den kom­mer nye til, « si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

» Vi fo­re­slår f. eks. en in­te­gra­tions­kon­trakt, hvor folk slet ik­ke kan bli­ve fa­mi­lie­sam­men­ført, hvis de bor i et ghet­to- om­rå­de. Hvis der kom­mer 20.000 nye asylan­sø­ge­re til, som man kan gan­ge med to, får vi ik­ke gjort no­get ved pro­ble­mer­ne. Der­for skal til­strøm­nin­gen brem­ses. Og jeg sy­nes, vi skal se på, hvad vi vil, først og spør­ge juri­ster­ne bag­ef­ter. Og selv hvis de si­ger nej, kan det jo væ­re, det er kon­ven­tio­ner­ne, der skal ret­tes til, « si­ger han og fort­sæt­ter: Græn­se­kon­trol » Der er langt imel­lem os og re­ge­rin­gen. re­ge­rin­gens dags­or­den er alt for smal , og hvis man vil stop­pe had­præ­di­kan­ter ved græn­sen, må man jo ind­fø­re græn­se­kon­trol, «

DF øn­sker og­så stats­li­ge asyl­cen­tre , hår­de­re straff e – her­un­der mini­mums­straff e – til per­so­ner, der an­gri­ber myn­dig­heds­per­so­ner, stop for be­hand­ling af asylan­søg­ning, hvis man be­går kri­mi­na­li­tet og mu­lig­hed for at straff e grup­per kol­lek­tivt for en for­bry­del­se, hvis de be­vis­ligt har væ­ret in­vol­ve­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.