’ Sel­fie- man­den’

BT - - NYHEDER -

FA­CE­BOOK- GE­NE­RA­TIO­NEN af pas­sa­ge­rer­ne kun­ne dog ån­de let­tet op al­le­re­de i Lar­na­ca. Her slap fly­kapre­ren nem­lig kvin­der og børn fri, hvor­ef­ter de til om­ver­de­nen kun­ne for­tæl­le, hvor­dan de i ti­me­vis hav­de væ­ret gre­bet af frygt, hav­de skre­get og grædt.

Men syv mænd blev fort­sat til­ba­ge­holdt af gal­nin­gen: Fi­re be­sæt­nings­med­lem­mer samt tre pas­sa­ge­rer. Blandt dem 26- åri­ge Ben In­nes.

» Jeg kun­ne se, at han bar no­get, der lig­ne­de en bom­be, og jeg blev ban­ge. Men ef­ter vi lan­de­de i Lar­na­ca, vir­ke­de han ut­ro­lig ro­lig, og ef­ter en halv ti­mes ven­ten spurg­te jeg, om jeg måt­te ta­ge et bil­le­de, « si­ger Ben In­nes til den en­gel­ske avis The Sun. Kapre­ren tal­te dog ik­ke selv en­gelsk, og der­for måt­te fo­re­spørgsel gå gen­nem be­sæt­nin­gen, som over­sat­te hans spørgs­mål. ’ Ja’, lød sva­ret. Tak­tisk ma­nøv­re Iføl­ge Ben In­nes var der ta­le om en tak­tisk ma­nøv­re. Han øn­ske­de til­sy­ne­la­den­de at kom­me så tæt på kapre­ren, at han kun­ne vur­de­re, om bom­ben var æg­te.

» Ty­pisk Ben, « skrev hans ven­ner på de so­ci­a­le me­di­er, hvor Ben In­nes sør­ge­de for, at bil­le­det blev lagt op med det sam­me.

Fle­re sik­ker­hed­s­eks­per­ter ud­ta­ler dog til de en­gel­ske me­di­er, at Ben In­nes’ stunt ik­ke ale­ne var et ty­pisk ek­sem­pel på Fa­ce­book- ge­ne­ra­tio­nens ube­tænksom­hed, og kal­der hans hand­ling ’ dybt uansvar­lig’ og én, der ’ kun­ne væ­re gå­et fryg­te­lig galt’. Når in­tet gik galt, skyld­tes det ik­ke mindst, at fly­kapre­ren net­op vi­ste sig at væ­re en gal­ning, hvis selv­mord­s­bæl­te var falsk, og hvis mo­tiv, for at kapre et fly og tvin­ge det til Cy­pern, var per­son­li­ge.

TORS­DAG 31. MARTS 2016 Hvis bom­ben var æg­te, var det al­li­ge­vel slut

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.