Jeg er gravid!

BT - - NYHEDER -

BABYLYKKE vej­en to børn og var lidt be­kym­ret for, hvor nemt det vil­le gå med at bli­ve gravid. Det vi­ste sig dog at væ­re helt ube­grun­det:

» Jeg har al­tid dyr­ket me­get sport og holdt mig frisk, så det gik hel­dig­vis nemt, « si­ger hun og til­fø­jer, at hen­des børn glæ­der sig til at få en lil­le­bror.

Den kom­men­de tre­barns­mor har ind­til vi­de­re haft en nem gravi­di­tet uden ge­ner, og i på­sken var hun og kæ­re­sten i New York, hvor de gik man­ge ki­lo­me­ter hver dag.

Æg­te­par­ret, der er for­æl­dre til bør­ne­ne Cla­ra på 11 år og Juli­us på 14, var nog­le må­ne­der for­in­den flyt­tet fra hin­an­den. To døds­fald i fa­mi­li­en hav­de ta­get hårdt på for­hol­det.

» Vi glem­te sim­pelt­hen hin­an­den i far­ten. Da mi­ne for­æl­dre dø­de, be­gynd­te pro­ces­sen med at tøm­me hus og alt det der. Da det stod på, så jeg nær­mest min sø­ster me­re, end jeg så min egen fa­mi­lie. Der be­gynd­te vi at gli­de læn­ge­re og læn­ge­re fra hin­an­den. Til sidst føl­te jeg mig kvalt og pres­set op i en krog, « sag­de Josephine den­gang til BT.

Josephine, tvil­lin­ge­søste­ren Ca­mil­la og lil­le­søste­ren Feo­dora mi­ste­de beg­ge de­res for­æl­dre, grev Christian og gre­vin­de An­ne Dort­he, in­den­for blot et halvt år.

Kort ef­ter skils­mis­sen mød­te hun en ny mand gen­nem sit ar­bej­de. Hun er team­le­der på Carls­berg - Ken­neth Sch­midt er tek­ni­ker sam­me sted.

» Det er jo helt ut­ro­ligt. Jeg tro­e­de jo, jeg skul­le til at væ­re sing­le. Og jeg var og­så ban­ge for, om jeg vil­le mø­de en ny, for man hø­rer jo så me­get om al­le dem, der sid­der på Tin­der og den slags si­der. Men bim, så stod han der. Det er fan­ta­stisk, « sag­de hun i maj må­ned sid­ste år.

Si­den er par­ret flyt­tet sam­men i ræk­ke­hus i Lyng­by nord for Kø­ben­havn, og nu ven­ter de så de­res før­ste barn - en lil­le dreng. Ken­neth har in­gen børn, og jeg har al­tid drømt om at få tre, så da det kom på ta­le, sag­de jeg: ’ Hvor­for ik­ke?’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.