UFAR­LIG FE­RIE

BT - - NYHEDER -

TRYG­HED an­greb. Senest 13. marts, hvor 34 blev dræbt af en bil­bom­be i Anka­ra, et an­greb som de tyr­ki­ske myn­dig­he­der be­skyl­der den mi­li­tan­te kur­di­ske grup­pe PKK for at stå bag.

Og bom­be­an­gre­be­ne får man­ge dan­ske­re til at fryg­te for sik­ker­he­den i lan­det, ly­der det fra rej­sesel­ska­ber­ne. Ni­ko­lai Jo­hn­sen, StarTour: » Men når vi ta­ler om uro­lig­he­der­ne i Tyr­ki­et, så er det alt­så vig­tigt at på­pe­ge, at det fo­re­går ved græn­se­om­rå­der­ne el­ler i Istan­bul og Anka­ra, og fe­ri­e­by­er som Mar­ma­ris og Ala­nya er over 1.000 km væk fra de uro­lig­he­der. Det prø­ver vi at for­kla­re vo­res kun­der, så de kan træf­fe de­res fe­ri­e­valg på et op­lyst grund­lag. Men over­ord­net set vi­ser vo­res tal, at dan­sker­ne ven­der sig mod de tryg­ge hav­ne, Spa­ni­en og Græken­land. « Bil­li­ge rej­ser til Tyr­ki­et Mens sal­get af fe­ri­e­rej­ser til Tyr­ki­et og Egyp­ten alt­så fal­der, så mel­der samt­li­ge rej­sesel­ska­ber til gen­gæld, at in­ter­es­sen er ste­get for klas­si­ske fe­ri­e­desti­na­tio­ner som Spa­ni­en og Græken­land.

» Græken­land er væl­dig po­pu­lært i år, men led ek­sem­pel­vis sid­ste år på grund af skri­ve­ri­er om øko­no­misk kri­se. Li­ge­le­des er Spa­ni­en og Portu­gal vir­ke­lig ef­ter­s­purgt, og al­le­re­de nu får vi mel­din­ger om ful­de hu­se på nog­le af vo­res desti­na­tio­ner dér, « si­ger Glenn Bis­gaard, kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Apol­lo.

Skif­tet i ef­ter­spørgs­len be­ty­der fal­den­de pri­ser på char­ter­rej­ser til Tyr­ki­et, og sam­ti­dig står man­ge tyr­ki­ske ho­tel­ler i for­vej­en halv­tom­me, ef­ter Tyr­ki­et tid­li­ge­re på året skød et rus­sisk ja­ger­fly ned på græn­sen mel­lem Tyr­ki­et og Sy­ri­en. Kri­sen mel­lem de to lan­de be­ty­der, at rus­ser­ne bli­ver væk. » Som fe­ri­e­gæst kan man få rig­tig me­get for pen­ge­ne, hvis man ta­ger til Tyr­ki­et. Rus­ser­nes boy­kot pres­ser pri­ser­ne nedad, og det kan alt­så kom­me de eu­ro­pæ­i­ske turi­ster til go­de, « si­ger Glenn Bis­gaard.

Og­så dan­sker­nes va­ner i for­hold til stor­by­fe­rie ser ud til at på­vir­kes af fryg­ten for ter­ror. I hvert fald på den kor­te ba­ne.

Hos rej­se­sø­ge­ma­ski­nen Mo­mon­do op­le­ver man ef­ter ter­r­or­an­greb, at po­pu­læ­re stor­by­er som Paris, Bruxelles og Istan­bul sø­ges min­dre. Det si­ger Lasse Sko­le Hansen, PR­ma­na­ger for Mo­mon­do, men for­tæl­ler sam­ti­dig, at vi til­sy­ne­la­den­de hur­tigt glem­mer. » Der sker dyk ef­ter ter­r­or­an­greb. Men det er kun mid­ler­ti­digt, og spe­ci­elt i til­fæl­det med Paris som al­tid har væ­ret yderst po­pu­lær hos dan­sker­ne, « si­ger han.

Når in­ter­es­sen fal­der for de ter­r­or­ram­te stor­by­er, gør pri­sen det sam­me, da reg­len om ud­bud og ef­ter­spørgsel gør sig gæl­den­de.

Og­så hos Tri­va­go, der er en sø­ge­ma­ski­ne for ho­te­l­op­hold, op­le­ver man et fald i an­tal­let af søg­nin­ger til de tre stor­by­er ef­ter ter­r­or­an­greb.

At fe­ri­e­møn­strer for ti­den æn­drer sig, kun­ne som­mer­hus- ud­lej­nin­gen i Dan­mark og­så væ­re et bil­le­de på.

» Der er ge­ne­relt en vækst på som­mer­hu­s­om­rå­det i Nor­d­eu­ro­pa, og i Dan­mark har vi og­så mær­ket en gan­ske pæn stig­ning af ud­lej­nin­ger. Stig­nin­gen kan skyl­des, at her er trygt og ro­ligt at væ­re, « si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for No­vo­sol og Dan­som­mer i Dan­mark Jan Haa­pa­nen.

TORS­DAG 31. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.